سایت عاشقانه و تفریحی Www.Prexs.Tk http://perx.mihanblog.com 2020-07-03T16:56:27+01:00 text/html 2014-03-04T17:53:19+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN ونیز چت-بدو چت-chatveniz.ir|bo2chat.ir http://perx.mihanblog.com/post/509 <p><font size="5"><font color="#cc0000">بدو ونیز چت برترین چتروم ایرانیان برای ورود روی عکس کلیک کنید</font></font></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://chatveniz.ir" target="_blank" title="چت ونیز ونیز چت بدو چت"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://upload7.ir/imgs/2014-03/92111359233545267755.jpg" alt="چت ونیز بدو چت"></a></p> text/html 2014-02-13T22:36:24+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN عکس http://perx.mihanblog.com/post/507 <font style="font-size: 10pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font class="Apple-style-span" color="#FFFFFF"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 21px; font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(229, 229, 229); line-height: 16px; font-size: 11px; "><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><font color="#000000"><span style="font-size: medium; ">آن روزها که با تو بودن برایم آرزو بود</span></font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><font color="#000000"><br><span style="font-size: medium; ">تمام شد&nbsp;!</span></font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><font color="#000000"><br><span style="font-size: medium; ">امروز با تو بودن</span></font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><font color="#000000"><br><span style="font-size: medium; ">یا نبودن فرقی ندارد...</span></font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><font color="#000000"><br><span style="font-size: medium; ">سیگار باشد یک خیابان و برگهای زرد پاییزی...</span></font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><font color="#000000"><br><span style="font-size: medium; ">من میروم تا دود کنم&nbsp;هستی ام&nbsp;را ....</span>!!!</font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; ">&nbsp;</p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><br></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; " align="baseline"><br></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><img src="http://www.kelishe.com/wp-content/uploads/2012/12/Smoking.jpg"></p></span></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2014-02-13T22:34:56+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN وقتی که گفتی تا آخر دنیا باهات می مونم اون موقع بود که فهمیدم چرا می گن دنیا دو روزه . http://perx.mihanblog.com/post/506 <font style="font-size: 10pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><div id="postbody"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">وقتی که گفتی تا آخر دنیا باهات می مونم اون موقع بود که فهمیدم چرا می گن دنیا&nbsp;دو روزه .&nbsp;</font></span> <p><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; line-height: 18px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><br></font></span></span></p><p><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; line-height: 18px; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; "><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><br></font></span></span></p><p><span class="Apple-style-span" style="border-collapse: collapse; line-height: 18px; "><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><span class="Apple-style-span" style="font-size: -webkit-xxx-large; ">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></font></span><img src="http://axgig.com/images/88708282970393698875.jpg"></p> </div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2014-02-13T22:34:11+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN در جلسه امتحان-عاشقانه http://perx.mihanblog.com/post/505 <font style="font-size: 10pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 18px; font-size: 12px; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " color="#ff6666"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " color="#000000"><img alt="゜*顔、かわいい*゜ のデコメ絵文字" src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_746127/%E3%82%9C%2A%E9%A1%94%E3%80%81%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84%2A%E3%82%9C_m.gif" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; "></font></font></strong><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " color="#ff0000">چشمــــــــانت</font>&nbsp;روشنـــــــی دلــــم است...</font></strong><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 2em; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">وقتی با نیم نگـــــــاه<font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " color="#ff0000">&nbsp;ناگهانی ات</font>&nbsp;به من نگ<font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " size="3">ــــــــ</font>اه میکنی</font></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 2em; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">قلبم مثل قلب<font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " color="#ff0000">&nbsp;<font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " size="4">قناری</font></font>&nbsp;پر از التهاب میشود...</font></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 2em; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">من<font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " color="#ff0000">&nbsp;آغــــــــوشت</font>&nbsp;را میخواهم</font></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 2em; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">تا خودم را در "&nbsp;<font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " color="#ff0000"><span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; ">&nbsp;</span>تــــــــــــو</font>&nbsp;" رها کنم...</font></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 2em; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " color="#ff0000">عشــــــــق</font>&nbsp;همین لحظه های کوچک ن<font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " size="3">ـــــــ</font>اب است</font></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 2em; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " color="#ff0000"><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">عش<font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " size="3">ـــــــــــ</font>ق...</font></strong></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 2em; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">لمس پیاپی<font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " color="#ff0000">&nbsp;دستانت</font>&nbsp;است !</font></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 2em; "><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">و چشیدن<font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " color="#ff0000">&nbsp;<font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " size="3">بــــــوسه&nbsp;</font>هایت</font>&nbsp;که طعم زندگی می دهد</font></strong><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " color="#ff6666"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " color="#000000"><img alt="゜*顔、かわいい*゜ のデコメ絵文字" src="http://gazo.emoji7.jp/img/04lx8_746127/%E3%82%9C%2A%E9%A1%94%E3%80%81%E3%81%8B%E3%82%8F%E3%81%84%E3%81%84%2A%E3%82%9C_m.gif" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-width: initial; border-color: initial; "></font></font></strong></p><div><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " color="#ff6666"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " color="#000000"><br></font></font></strong></div><div><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " color="#ff6666"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " color="#000000"><br></font></font></strong></div><div><strong style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " color="#ff6666"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; line-height: 1.5em; " color="#000000"><img src="http://upload7.ir/images/08459051201375478482.jpg"></font></font></strong></div></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2014-02-13T22:33:29+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN دوران بچگی http://perx.mihanblog.com/post/504 <font style="font-size: 10pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); "><p align="center"><font color="#990000" size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>بچه&nbsp;که بودم فقط بلد بودم تا 10 بشمرم</strong></font></p><p align="center"><font color="#990000" size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;نهایت هر چیزی برام&nbsp;همین 10 تا بود</strong></font></p><p align="center"><font color="#990000" size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;از بابا بستنی که می خوا ستم10 تا می خواستم</strong></font></p><p align="center"><font color="#990000" size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;مامانو 10 تا دوست داشتم</strong></font></p><p align="center"><font color="#990000" size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;خلاصه ته دنیا همین 10 تا بود واسم</strong></font></p><p align="center"><font color="#990000" size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>و این 10 تا خیلی قشنگ بود</strong></font></p><p align="center"><font color="#990000" size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;حالا نمی دونم که دنیا چقدره؟</strong></font></p><p align="center"><font color="#990000" size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;نهایت دوست داشتن چندتاست؟</strong></font></p><p align="center"><font color="#990000" size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;ده تا بستنی هم کفافمو نمی ده</strong></font></p><p align="center"><font color="#990000" size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;خیلی هم طمع کار شدم</strong></font></p><p align="center"><font color="#990000" size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;اما می خوام بگم دوستت دارم</strong></font></p><p align="center"><font color="#990000" size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;می دونی چقدر؟</strong></font></p><p align="center"><font color="#990000" size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong>&nbsp;به اندازه همون ده تای بچگی!</strong></font></p><div><font color="#990000" size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><br></strong></font></div><div><font color="#990000" size="3" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif"><strong><img src="http://s3.picofile.com/file/7916611070/a.jpg"></strong></font></div></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2014-02-13T22:32:51+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN بهترین شعر و عکس های عاشقانه http://perx.mihanblog.com/post/503 <font style="font-size: 10pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><p><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, 'Trebuchet MS', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; color: rgb(44, 44, 44); line-height: 17px; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; line-height: 16px; font-size: 11px; "><span style="font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: center; ">ب<font size="3">ــا تَمــامِ مِـداد رَنـگـے های دُنیــا&nbsp;</font></span><font size="3"><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: center; "><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: center; "><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: center; "><span style="font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: center; ">به هـَـر زَبــانی کــه بـِدانــے یـا نــَــدانے&nbsp;</span><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: center; "><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: center; "><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: center; "><span style="font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: center; ">خـالــے اَز هَــر تـَشـبیـه وَ اِسـتــعاره وَ ایـــهـام&nbsp;</span><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: center; "><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: center; "><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: center; "><span style="font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: center; ">تَـنهـــا یـــک جـــُـــــمله بـَــرایـت خـواهـَـــم نــِـوشــت&nbsp;</span><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: center; "><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: center; "><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-top-style: none; border-right-style: none; border-bottom-style: none; border-left-style: none; border-color: initial; font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: center; "><span style="font-family: tahoma; line-height: 20px; text-align: center; ">دوسـتَت دارَم خـــاص تــَــریـن مـُـخـاطـَـب خــــاص دُنیـــــا</span></font></span></span></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2014-02-13T22:30:32+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN اگه پیشت نبودم http://perx.mihanblog.com/post/502 <span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-height: 16px;"><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif">اگه پیشت نبودم نگو نیست بگو به یادمه</font></strong></span><font style="font-size: 8pt" face="Tahoma"><p> </p><div id="post"> <div id="postbody"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-height: 16px;"><strong><font size="2">تقصیر من نیستــــــــــ...<br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">به&nbsp;<font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">تـــــ♥ـــو</font>&nbsp;که می رســــــــــم...<br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">تب می کنمــــــــــ،<br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">ب<font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">ه&nbsp;</font><font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">تـــــ♥</font></font><font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-color: rgb(0, 0, 0); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">ـــو</font></font></font></strong><strong><font size="2"><font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;</span>که می رســــــــــم...<br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">هوس آغوشتـــــــــ&nbsp;</font>میسوزاندم،<br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">به&nbsp;<font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">تـــــ♥ـــو</font>&nbsp;که می رســــــــــم...<br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">لبــــــــــــــانم&nbsp;از عطشت له له میزنند،<br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">به&nbsp;<font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">تـــــ♥ـــو</font>&nbsp;که میرســـــــــــــــم...<br style="padding: 0px; margin: 0px;"><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">نگاهم خمـــــــــــــار<font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">&nbsp;نگاهت&nbsp;</font>میشود،<br style="padding: 0px; margin: 0px;"><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">به&nbsp;<font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">تـــــ♥ـــو</font>&nbsp;که میرســـــــــــــم...<br style="padding: 0px; margin: 0px;"><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">تقصیر&nbsp;<font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">تـــــ♥ـــو&nbsp;</font>نیستـــــــــــــ،</font></font></strong></span><p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-height: 16px;"><strong><font size="2"><font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><br></font></font></strong></span></p><p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-height: 16px;"><strong><font size="2"><font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><br></font></font></strong></span></p><p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-height: 16px;"><strong><font size="2"><font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSoa7R5U--8teZMT43qyHoMp0BdTx-BEZxPfejYhjl0wwSbbKGT"></font></font></strong></span></p><p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-height: 16px;"><strong><font size="2"><font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><br></font></font></strong></span></p> <br><a href="http://alanna.blogfa.com/post/33">ادامـه مطلب</a></div> <div id="postdesc">|شنبه هفتم دی 1392| 15:39|آلانا| <span dir="rtl"><a>5Comments </a></span></div> <hr align="center" color="#ffffff" size="1" width="70%"> </div> <div id="post"> <div id="postbody"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; line-height: 16px;">یادت باشد..<br><br>هرکسی سرگذشتی دارد<br><br>هرگاه جای من زندگی کردی...<br><br>آنگاه میتوانی<br><br>درباره من قضاوت کنی...!</span><p><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; line-height: 16px;"><br></span></p><p><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; line-height: 16px;"><img src="http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRHtDisyRJLgNUsNvdS8FKDnOUVRA1nENN2x1K97ZcSro19fsSrzQ"></span></p> <br><a href="http://alanna.blogfa.com/post/32">ادامـه مطلب</a></div> <div id="postdesc">|شنبه هفتم دی 1392| 14:58|آلانا| <span dir="rtl"><a>Comments </a></span></div> <hr align="center" color="#ffffff" size="1" width="70%"> </div> <div id="post"> <div id="postbody"><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></strong></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif">اگه ازت دورم نگو دوره بگو قلبش با منه</font></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></font></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></strong></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif">اگه ناراحتت کردم نگونامرده بگو میبخشمش</font></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></font></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></strong></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif">اگه رفتم نگو رفت بگو زود برمیگرده</font></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></strong></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></strong></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong>اگه خوابم نگو خوابه بگو خوابمو میبینه</strong></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></font></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></strong></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><strong><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif">اگه میگم دوستت دارم نگو خره بگو بی کسه</font></strong></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></strong></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></strong></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong>اگه مردم نگو مرد بگو رفته نمیزارند که برگرده</strong></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="3"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " face="Tahoma"><strong><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></font></strong></font></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="3"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " face="Tahoma"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></font></font></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="3"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " face="Tahoma"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><strong><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></strong></font></font></font></p><p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="3"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " face="Tahoma"><strong><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif">تقدیم به بهترینم که ازش دورم ودلم بهش نزدیکه</font></strong></font></font></p><div><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="3"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " face="Tahoma"><strong><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></strong></font></font></div><div><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="3"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " face="Tahoma"><strong><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></strong></font></font></div><div><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="3"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " face="Tahoma"><strong><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></strong></font></font></div><div><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="3"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " face="Tahoma"><strong><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><br></font></strong></font></font></div><div><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="3"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " face="Tahoma"><strong><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="5" face="georgia,times new roman,times,serif"><img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVUaic-Pwr20NNgzbwv0M85yk1CxdE6mG0Yi0CstP2J1ZARwKs"></font></strong></font></font></div></div><div id="postbody"> <span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-height: 16px;"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; " align="center"><font size="3"><br></font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; " align="center"><font size="3">نیا باران.....</font></p><p dir="ltr" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; " align="center"><font size="3">زمین جای قشنگی نیست من خود اهل زمینم</font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; " align="center"><font size="3">خوب میدانم که گل در عقد زنبور است ولی</font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; " align="baseline"><font size="3">پروانه را هم دوست دارد</font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; " align="baseline"><font size="3"><br></font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; " align="baseline"><br></p></span> <br><a href="http://alanna.blogfa.com/post/31"></a></div></div></font> text/html 2014-02-13T22:27:11+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN بهترین شعر و عکس های عاشقانه-عکس رو حتما ببین http://perx.mihanblog.com/post/501 <font style="font-size: 8pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><p><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; ">این</span><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><font style="font-size: 10pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; color: rgb(170, 170, 170); line-height: 18px; "><p style="text-align: center; "><span style="color: rgb(204, 153, 0); "><font size="2"><strong>دیــوونگــی یعــنی :</strong></font></span></p><p style="text-align: center; "><span style="color: rgb(204, 153, 0); "><font size="2"><strong>عکسشــو تو گوشــیت هی نیگــاه کنی ، واســه بار هــزارم . . .</strong></font></span></p><p style="text-align: center; "><span style="color: rgb(204, 153, 0); "><font size="2"><strong>انگــار تاحــالا نــدیدیش . . !</strong></font></span></p><p style="text-align: center; "><span style="color: rgb(204, 153, 0); "><font size="2"><strong>بوســش کنی محــکم مث دیــوونه ها !!&nbsp;<br><br>بگی خــو آخــه دلم همــش یه ذره میشــه بــرات . . .&nbsp;<br><br>بغــض کنــی و زرتــــی اشکــات بــریزه . .&nbsp;<br><br>شمــارشــو با ذوق بگــیری شــاید اینبار جــوابتو داد. . .&nbsp;<br><br>شــاید با مــهربونی بگــه جــــــونم. ..&nbsp;<br><br>شــاید..شــاید..شــاید. . .ای تــــو روحــــت با هــمین شاید گفتــنات .&nbsp;<br><br>بــازم هــمین صــدای مســخــره تو گوشــت بپــیچه :&nbsp;<br><br>مشــــترک مورد نــظر پاسخــگو نمیــباشــد...&nbsp;</strong></font></span><span style="color: rgb(204, 153, 0); "><font size="2"><strong><br></strong></font></span></p><p style="text-align: center; "><span style="color: rgb(204, 153, 0); "><font size="2"><strong>لطــفأ مجــددا بمــیرید !</strong></font></span></p></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> یعنی مرگ انسانیت...!!!</span></p><p><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; ">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; <br></span></p><p><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><br></span></p><p><span class="Apple-style-span" style="font-size: large; "><img src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRDWnoeu28gG3jLA3xucu5orzLtOiH0nfQTdji4Obxep92xVUc6uw"></span></p></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2014-02-13T22:24:16+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN آن روز ها http://perx.mihanblog.com/post/499 <font style="font-size: 8pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"> <div id="postbody"> <font class="Apple-style-span" color="#000000"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 21px; font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; font-size: 11px;"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><span style="font-size: medium; ">آن روزها که با تو بودن برایم آرزو بود</span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><br><span style="font-size: medium; ">تمام شد&nbsp;!</span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><br><span style="font-size: medium; ">امروز با تو بودن</span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><br><span style="font-size: medium; ">یا نبودن فرقی ندارد...</span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><br><span style="font-size: medium; ">سیگار باشد یک خیابان و برگهای زرد پاییزی...</span></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; "><br><span style="font-size: medium; ">من میروم تا دود کنم&nbsp;هستی ام&nbsp;را ....</span>!!!</p></span></span></font></div></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2014-02-13T22:22:32+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN خیلی دوستت دارم http://perx.mihanblog.com/post/498 <font style="font-size: 10pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; border-collapse: collapse; line-height: 18px; "><p><font size="5"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">ماه مهربونم خیلی دوستت دارم.</font></font></p><p><font size="5"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">امیدوارم بیام تو بغلت و دیگه ازت جدانشم.</font></font></p><p><font size="5"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">نمیدونی قلبم چه بی تاب شده..</font></font></p><p><font size="5"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">همش بهونه ی تو رو میگیره.</font></font></p><p><font size="5"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">بدون تو ضربانش می ایسته..</font></font></p><p><font size="5"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">پس نبایدتنهاش بزاری....</font></font></p><p><font size="5"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">بگیرش بزارش پیش قلب خودت...</font></font></p><p><font size="5"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">نمیدونی چقدر دوستت دارم.</font></font></p><p><font size="5"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">تا مثبت ومنفی بی نهایت عاشقتم</font></font></p><p><font size="5"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">تو هم عشق منو با عشق خودت ضرب کن...</font></font></p><p><font size="5"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">تا به عدد بی شمار عاشقی برسیم.</font></font></p></span></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2014-02-13T18:00:46+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN اس ام اس های ناراحت کننده http://perx.mihanblog.com/post/496 احمقانه تر از دوست داشتن های یک نفرِه،<br> <span style="color: #000000;"><a title="اس ام اس تنهایی" href="http://3ali3.com/tag/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/"><span style="color: #000000;">تنهایی</span></a></span> های دو نفره است…<br> .<br> .<br> .<br> دلم خوش نیست . . .<br> غمگینم . . .<br> کسی شاید نمیفهمد . . .<br> کسی شاید نمیداند . . .<br> کسی شاید نمیگیرد مرا از دست <span style="color: #000000;"><a title="اس ام اس تنهایی" href="http://3ali3.com/tag/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/"><span style="color: #000000;">تنهایی</span></a></span> . . .<br> تو میخوانی فقط شعری و زیر لب آهسته میگویی :<br> عجب احساس زیبایی . . . !<br> تو هم شاید نمیدانی . . . !<br> .<br> .<br> .<br> فصل ها پشت سر هم می آیند می روند و تمام می شوند<br> اما تمام شدنی نیست فصلِ رفتن تو و تنهاییِ من …<br> .<br> .<br> .<br> چه کسی گفته که من تنهایم ؟<br> من ، سکـوت ، خاطرات ، بغض و اشک همیشه با همیم …<br> بگذار <span style="color: #000000;"><a title="اس ام اس تنهایی" href="http://3ali3.com/tag/%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%aa%d9%86%d9%87%d8%a7%db%8c%db%8c/"><span style="color: #000000;">تنهایی</span></a></span> از حسودی بمیرد ! text/html 2014-02-13T18:00:11+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN داستان ناراحت کننده http://perx.mihanblog.com/post/495 <br>مادرم زیر سقف نم گرفته غسالخانه و در ملحفه ای که روی موها،چشم ها و بدن عریان او ریخته شده بود،در خودش فرو می رفت. باد،با صدای خش خش برگ و ناله سرو ها آنقدر خودش را به پنجره کوبید تا از حال رفت. سوز سردی که از سوراخ سمبه های غسالخانه به داخل آمده بود،با بوی کافور قاطی شد و ملحفه را از روی مادرم کنار زد.<br> text/html 2014-02-11T21:20:31+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN جک اسپارو http://perx.mihanblog.com/post/492 <img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBhQSERQUExQUFRUWFRgXFxcUFhYUGBUaFxcXGBoXFxYYHCYfGBwjHBgVIC8gIycpLCwsFx4xNTAqNSYrLCkBCQoKDgwOGg8PGiwkHyUsKSwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwpLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLP/AABEIAQAAxQMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAGAAEEBQcDAgj/xAA+EAABAwIEAggEBAQGAgMAAAABAAIRAyEEBRIxQVEGEyJhcYGRoQcysfBCwdHhI1JyghQzYpKi8RUkU3PC/8QAGgEAAgMBAQAAAAAAAAAAAAAAAwQAAQIFBv/EACoRAAICAgIBAwMDBQAAAAAAAAABAhEDIRIxBCJBURMyYSNxgUKRobHw/9oADAMBAAIRAxEAPwDVyF5SS1JgVEkU0pwVCDJQlCSuyCXl7gBJIAFyTYDvJXpZn056Svr1Th6Wo02WfouXuG/9o25cb2WJzUFbNwg5ukFmI6X0500R1p/m1BlP/e67v7QUmZlWfu+izuAc/wD5FzZ8ghTJsiq6QXPFLVFmNNWqRyLnWHC0FXFTB4emW9ZreeHWPc+T/ppNsT4ArSdqyONOi+w2Jcbda139DR7kEx6qYysOaqWVNDQahFFkWpj5z/UBYeA8yoWM6UnakNI5nfyCttIuGKU+kWuLzktqaG0y8AS5wcBE37LTd1rnbzUyljWOAIc0g94QNhulTzUfRhzg5rtb9LpaSAA4FrTJEz3Bu665Xjey0NMCOQud0q8zU38DWDxJZIvlp3/gO2PB2IPgQvSGqGPPGD5forTC4onhHvKteQr2an4Ml0yxhJeGVZXtMRkpbQlODg6YkkklowJJJPChBkk8JQoQYBOkQnUIOQmhPKaVSIJJIpQoQQKdMkoQi5lidFN7huGugcyAVkeQ4oPc8w8mflpiXu4z6zcz4FW/xG6eaH9Vhz2mEhzwRAPFoHHgg/oR0wOGrP1M1tqC4nTBEkGeXAhLZUpSTvoZwy4Rdrs0XB5fi6oJ7GFpcS49dVjiST2R4bdy8VM2pUCRhhrqGzsRU7bz/TP5QO5VuI6dVMXSLG0202k3cCTLRwNtp5b7KBrtAmfvf9OC05pdDODx+XqkTauKc4kuJ8zJ81wfVO3P3UbrQJAu7ieA/VcHYjSQd4j6+yHyHeKUdFjhMse2sKgqhrmiQNJcJ4Xm3PZc8K9zXlr41aiSAT4z7rvT6QU4/Fq3jSf+vdcutNSoXxAOw3gAAesAIGSMU7XYPxXNt8loIMurk7j3KucOYiEO4F4MK8ZUKVtpnRlHRc4apKlqpw1QgyrMG0hM4srjs52fCpKme0k08k4C6adq0caSp0x4SCdKFZkSSSSqyChJIJKiCSSSVlCSSSVkEo+YYjq6T3/ysc70BKkKm6YT/gcRp36tyy+jSMQyno3VxgfUkCmxx1Od+J25H0JPeuVTDaAWsaNRdoBbceMx3I2y09TllNoH+ZrJ8XOd+QHohzKXgPfBIpCPPTOmeZEn/cuZGXKTR0oYbaRZYWiKTA3aBc9/FcqmJLtjDTx4u7hxjwXup2rkADkdh3u7+5Rv8RN2yebzt4D9kVnSquiVIaAPbj49yi1KpE8E+uB9Sd/JQ6+IHNZsjaPQeZ+qucC4njCHWYj7/ZWmAxfD9ZQZ2bxTVhHSqK5weLNgdkN4esbQPC8qwwmK5iPv90pY5SaC/CvkWk/fJWeHNrIey6pJ4Tz2V1ScQjQkIZY7omNsYXqFH6/tRx3HeNvYmPMKS266XjztUcfysdPkNCdPCcBMiR5SXvSlpVWQ8JL3pSUshzKcheimAVkPKeEiE8KyHleatIOBaRIIgjuK9wvFd8NJ5BU3otdmY9LizC4ZtBtw0FrZ3kySfc+oQpl7AxoabkbAc+JJ4CZvwU7ptiusrAbhrwPEmDHsoQptjtX46eHdq/m+i5mNav5O3gPesOPaIdFg1nyDxOxPiT4JOrAX35LxiMS1g7WlviQPZQ6OLFS1OX3iRZo8ytSdDLcejpUqzuVxrVWjl6wpzMqcbvdHc38zv9FHxVehQse07kBJ370LkBmyuqYsDi31XTD4tw2IHqoWLztj7NpuHfPNNgcTJ+Z3gfyWmnW0BjmTdIKcBmBkAvB8THor6hiJvw7jIQ7l9AvGkxpO8xt3IvzTC0adPDuI0SHyWdgmzYmN/NIZWonWxTbSVFlllUSL8PBX9LEzYmD+E+A2We0c9FN4a09aCLxDXt359l3sinAY1lUQCf6T2SO+DceUjfzzGTRWRKXRemrxPzM4cwZHofvZWlE2VA2o63Fzdv8AWOLfGL+QPOLrLqocwEbbLoeLL1Ucvy4fpkkJ0kl0zijFPKSaFRBSkkAkoQZJPCQC1ZYySeE0KWUMqjpVmQoYZ7zvsBzJ2AVxCyj4q9JP4wpC7aPLjUcOP9KHldQZvGrkgPzrGgUxF3Mqan33c/h5BoCoa2a1HNPa0x/KI9911pVC6nVHEtDx/af3VZQdYjzSqVKhv6j9jm0TJMm/G6NeidPTRA5mfVBdMyQOZCP8mpQ0Du3Q8j9g3jRttkvEAuECypcX0d4jtGZ5GeN0UupWUetS+7rCdbQ7kxqemBv/AIg03B2kgjYheaGDIMkESdj+XJFb8OOS4jBaio5yYOPjKLsbJiQRO0iUTdPsS44WkWNmLE8rDh3+Wyq6WFAiEX4bLWYnCaH7RBjcd6XzQ6kx5Uo6MVGJqB/4Xd5bI9gtP6FdKG1IwuJpNY8gFjhaZEiDuLXF1VM6B1aVWAWuE8Rw9EXt6HB4Y406bHNiC0QZBBmQqnOEl6VsVUZxfqeiPnHSBuCrsp4iTRqg6Ku5aQbtfHKQQ4c/EouyaoHNLmuDg64c2Id32tN7rPfjLh5wuHPFtYyeUsP5gIV6E9N6mDqQe3SPzt28xyTHjKqkB8jJyTgzfkoUDKc5p12BzDuJg7j9fEWU+V1Dj0NCUJ5SUJQxSTpKEEQmhetKUKFHlJeoTEKFURMzx7aFGpVdsxpce+Nh5mAvnTPcQapc9xkvJe495M/mtk+KON0YRtP/AOWoAf6WDWfoFimLbLfM/YQMstpB8apNkCjiNJaeAsfA2IUV1LS9zfQ8wvbbyCudSqSWjlYHu71g0ednA94R3lmJlgQJWPFEuSV5YJ2S+Zasc8V02gya+QvZ+VQMPVERKmMNkBS2dFnghRWOlzhMBouVKc6FU5hAkkxO45yttt9Fcq7JmDzXDl+ltRpd/Ub/AKrROiOKZUouA3bYrIMuo0mvMANG+r5jbly/dHmV5cx76DqGJexrPmbEB7pJJJBvYgQeSBlm06N40skdugvxFAhw91YYTDuAuVHwVQvB1bglWnWBoVwUfuYtlk/tM7+M9L/02HlWZ7teFl2XU7tdy3mOHPnZaH8ZsyAo0qU3fUL/AADAR9XLPsuIhvgZ9I+ko2OX6ba+QE16kmHHRvFVcH/GpDrMIXdumTJoEm5HJt9/XmtVwWLbUaHNNiFnnw2eBrpOMy3jEGDv5yi7Jskfh6z9BHUOEhsk6HSLNHBsE2m3hZdDDLlBMQzx4yqi9SSSRhcSSUJKFnWEl6TQqIeSmIXuExUIZd8X8TNTD052Y95/uOn6BZlXYBZ1jBJHmbey0nOaYxubNbuwQ09zWmXDzAPqs56RU4xlWDI6x4HL5j+ZKWmrbYxF0kijxTriLeHBearbfmveJuubDI8VklbPLjZWmT4iLKpbxBUnAPgrE1aDYnUguwlUq3ZiYF9hN/BDODrqyxEupOAPCyTqmdO3RGzDP5cWs4blVRrPeQXHfnO33K74LAG4BjmpLckG5eTPNE5RQuoSk7Z3ybCsc/S4mCIkcPL09Fc9a7DkBjie1y3AjtDuXnJaGGFngNcIMiRPDcKyzLosdIq4cuqRfSXTI46Sb7cEpkkmzqQxwjBUHHRrOqdZkgw+O03w5cwp2KxVwsxyvNIMiRBmLhwI3Akd+yJMxz3+CC09p1m9x4k+Fz5JTLllXFA/oW7M3+JGamvjnAXFMBg8rk+pKqsrr2bMb3kc1CxFcvqudvJ5xInb6L3gKm42P73XbxwrGonInK8vI0ToxiSyuTyA34eHL91r+Fq6mg81iOUYvTpfIFg0tN5G3h/LbxWu9G8QX0GE8ov3GJ9lvxHTlEx5cbSkW8JJpTp8QESkmSUISIShNKaVk2OomaYjq6L3G0NKlShzplWJp9W0xIJd4Afqqk6REraQKZQ9tGli8TbU2k4Mn+Z3fzHZ9VkmbP7cjhb9Uc570kAwooU2gNnW95mXvB+RvJosC7jpICz6rV1SOM8UCqSCdtnKq6b271yw57X3ZNSfuCk8w4GFlmvySsfhdGl/B0ix5X9YuolQaSrnDsFak5oHajsxz8FUCnLTNiEKEr0w+SFO4+5MwOYQQ33RFhcTsEENqaXK6weaEEGf3WcuP4CYcuqYVinNwAFzxeFJYTN/oo2Hz1pA9D/0uv8A5dptuOdu9L8GuxtZE9CyfAFzxMw4wTyiFomBoupiZJYfYzcIOy/HsYZIAaCD435LR8rzOlUpcIMk/WfOUhni5vboaTUIpLYM4/JJramNBDtTt4gkfqqLPsRpoV6k2a00afiZD3DykeaMszxYa09WbuBDe7husv6c5s3QzDsMhl3Hm4iT7ofjReTIkby5OGJsGsuwL6nyi/ovFak+lUIcC1wOyveiFZoe3VsQQeO4/ZRumGMY/GvLPlsOfC912IZpPM4VqjkZcEYYlP3ZLyzMC9oBH4gTFhb72WvdBs26xobOqBMhY3QxIp0hYSbnvBFrxsjr4d51odpIiRuOA5La9ORSRh7xuLNcCeF4pPkCBuuoldM5ogxJegkoQdKUyZQg+pBfTbMNNOsZ+VoaPG+3nKLMcJpvhxb2T2hu3vCz7DdGm4oYjrXvcGtJ1T2i4tMXPKCY8EHI9qIWC7kZ70oxGoDS5jtJIDWCA1rYaJM3JjUe896D2Oh3HdFHSiu8ugho0NayGRp7DdJIiNyCfNC7anaWHtmuhVRBlPVOpdsSLT9nwXCkdisfk0T8qxhaQNuE9694/DgPJG0T/uUGqNJBHG+3JWOXuFVuh0SDIPEW+7IEtPmNQfJcH37FKWEmPT9EzSQpmMw2h8Hex9bpqzg4zAEgT4gQT57+aMpWgDjWvc406kKax5DQZ7+XjuoowpUnCUXOtcwfe3BZbRIRldEkY8yBJ3RLgOkj2saBwBA3kC8ffch7MMiq0SC5pg7GN9jx8Qp2HyCoGsL2lrHXE21DeyVyrHKNsexfVUqLTMukLmt1CRyJtc3t+iAsViS90lGHTTDdXg8NzqVKrj4NDAB9UEusieJCPHlFdgvNyScuDfRe5DjixzYExFpiYhQs4xnW4io/SG6nbCwHNWmT4Ck6hWeXRUZTL2dqLgjhx3KpK1M6r7m/rxRYKPNyXfRfkZMqxxxydrtEqg+WkG+2/cizoliWNLS6d/IXF54IOYNJvbx5IlyKq11gOEXP5eivKvSL4W+Ve59DZZV1sa6QQQCI8FNhCXw+zYPodXpA6uwIPCSi5ORlyVi04cZNDQknSWjNHlNCdJQwVmf1i2g6NzZVeTYYU8A9zrF7Xud4EFo9r+avMwwPWtiY/RVPTXECjgK0W7Ghsd9o9JQ1D1838BE7jwXyYN0lHbdBJ7/D8kMz2giDNKgIGwt5qhc36oKCS7JWn+GReZEKJTN4K7vryVwqN4371SIWWOcDRY4gSDHKB9z7qLg62l221l2bVLqRHDh9+P1UO4IPkeBBHf4fRDitOIzJ+pSRb5vQnS7jBnyP6fRVwYrWgA+m4i53uZtEXKidRHehQdLj8BpwUnyXuScvAtMboz6E5SyrjXwLME7bHXE8iIhB9EQPqjL4YYjTjHzeWGTxbL5t3GAgZaph4ppIJviZl7eqoPFi15btIM6Tf/b7nkuZrMxGLpgjsRAbFrNNhGwm6kfEivNOiA6JqG3AmAL+E+5UPo1gS7ENdEhk35GCAkppcVQzhVJtgr8Y6TWOwtNogBjzHKXNH/5WcFvud0d/GDFh+NAH4KbW+BMkj3QITZdbxVWJHH8p/qOzZeg+SUXYZgcxpNQARpB6yTFzv72hZxn9FoqPcwQG1XtAvYBxgb8gunRrE1yHsp1nslrnFodpadLdRkcdlGcNbHcwAfz81p6Zum4/6JVTCtqUi8Ay1sO2vJt98go2R1S2qAOfqp3Rl0h7DeQQP+lU1BoqSOf5qoW3KDLyV6ciNs+HuDIqF/4XAxBFjIkHvlaKFmfwzzYPb1fm0d4Fz9PRaW0prAqghTyG+Z6STSkjgbGSXDG41lGm6pUOlrRJP3xQq34oYaD2XyDaNJB85srSbMtpBgVn3xczYNosojczUd3NHZHu72XnHfFex6ukB3uOr2EIG6UZ67EFz3mXPIZa0AAWHmfZSXpWw/jx5yv4BSs7suG5B9j+8qpq2/Rdq+J7Z9FxqMlKotnimDErpTfNoF1ypNkeC6U3QQd+5Uylo9MOk6T+i6Yil2J5len0g5oj5ht3zupjG9ZScDwAIjy/dDcumNQhaa/Gjr0efILbXsArWnlWqeF7cYvHoh3Jq4Yb7bH79Uf5PhWubqHEns8p7QjjzHkkfJbhJs6XhpTgk/YrMtyeXQ4K66KUdGZFjTYNdPdIbHjwVr/4/S0OGxA3XLJcC5mJqYklpZamL9oHS0m3gN0msrlyv4GckEkq+S16c0HVBh2suTV2EEmwM+AgeoU/orhDTa97+yCBE8hJJhDubZk+ricPoEEVNIg6XHY+Q7JnkpfTrpH1NF1CnZxbBPJpGw7yrpukYlBxjTMr6YY4V8VWqDZ1QkeHBVQDerIaATuSdwP9K94t25XCkd45fsuzjjUUji5Jetv5L7o1g2GhXfUpvd/De2k4OA/iaS5oaD81mukDgDxhQcKbzwhWOQNf1ZpSQXxoJ+VhcHN9w8jumeCrcOC06HAtIJBngRaPLksNK20aTapE7o29raw1Hwjh3lTOlOVaGsqDYuIJ8bj6e6r8fhjQdTfFntBB585HNFWPoithnABoLgCNwZA4c9gguXHIprp6D8OWJwfaKzornrsO5rmky0mDHtyMiy3rIMy6+g153I7vyXzRgSOJgg7LbfhfmDH0XMBMtM34ggGydxOp18ieWNwv4DuUl5STYmAtfMDjqtSiS4Na0kEGBMwOztbvWVZu11Gs9jtwSDG3iPEQtfynBBtRxA4H8kP/ABD6NNq0H1Gt/iMaXSBcgcDztKypOqYSUF7GW1cWRZd8ZX/y+6oT/wAgqp9SYPkp2Ofy4PcR3XBuhtjXjqosi4/BXc4fzGO+6gk7FFGYDXSsLkA/fqhRxt4LEvwXnhwaPVI3jgfZSKeF1ujbePADioYcRcKxwmKuJA0mx7zw+ixKwMavZ4wLdTgOdvySyyqWVdO1yD9CnwxDXuAMaTIA8/1B8k2auitqFpAO0SYE/mh1bcfkYj6YqS9mNisIWVSOE2jiDsUadD8xBMfiEGOZaRtysgqrmIfAP4flcBBjke5G2XYCiP8AD4lh7JIDw03a4Rqa7ykjuhK+Uv00pDniOsj4B9jqzadBpN5AbHeP+t0FHOXnWwQB1gdbcdmN+Rk+iKqzhVwxE3aZHpKDquFIJdG8CfDZIYKZ0Zwf9mdsNinNr06t/wCHcSZkkQfafVQekWONeo954mw5DgPIKc4WhQa+GmxTUUk7Byi2qBSrayjYeoG6rAy0i/AlXeZYOBMKgw9EuJ2A4k2A8Suhjdo43kRcJIJsoxBNRg/1tvyG8xw2K4Z/ig7FVHtPZqONUeFXt+2oj+1EmVZJpAqvAZpqsMNOklsaGxaQ15OoHe1xdDXTHCilitI0wKdL5BDTNNpJaBwLi425lZSVmZSemzjjMQ/qtMywPDxMGCRuPGdkS5Big6kC78F7bRaUKUKYrHSd9J0nbtC4nuMR5hXfRyu00zTMtN5IiZ8EDNG4jOGT5fhoIcT0Lp4jTVwTmh7rnDuhrnDiaLph3PSbhcejmOqYLFs1hwIPaabdmYII9fQLtlFYf4Z7GsLa7IIeTqkggmRNo7V+8K1ZnLcXSa7EN1Adg1GtHW0XDZ2sHtsP8rp8VuCk1rbRWRKLp9M1LCYgPYHDYiQkhXo/i6uHp6IdXpzNN9JpcI4hw3aZ4Hmkn45otbZzpYZJ66LHC0YBPNeKrJkELvUdaFziytlmF9OOjpwmIeGj+HUl9Pu/mb5H2IVfXZNxxLT6tWydO+j4xWFIA7bO2w8ZAu3zEj0WR4ASAP8AS3/jZYfYz46ttEnDnbw+/JD+Y0NFRwAsbjzRDSbBCjZ9gTobVjZ2k8+0JafDcLDY1mhyhr2Bk8QpOD1fK10ecbXXKtRO/BeqNN0ahNlG9HOS2Jrv4h7/ALlSM8iW7fKNvMSoZrQ8u4T+aWNxesjkAq4+pM0pJQaI7SjPoJmY63qX3ZWGm/B34SPO3mgxSMJX0mRuqzY1kg4srDkeOakjZcvd1ZNN07mJ4jke/wDMd67YvCNuRE94n2UfIcxbi6DasHWIbV/rA3/uaJ8Q5dMdIFuC87ThLiz1eOSyRUkU+KBBILRb7so7hblx7/CVLpyTc9/7LvicuBbqBuBfvTkJK9lzjSBnNm9g8LFCDDEdyKM7B0lC7aZM2XTx9HnfLdyNHyrPpY1nUODKdGlqJJiZHbAgzqLgBP8AMFR9OcJVFRtR7NqVNrhc6dQJad5vM+MjhJ9YXpSBQaH6IaBTA0gmBTIBLtWqxaLEETygKwwmZjH9cywjDUKbbRL6dOAbm/aEeAC1GFMXlNSVAVl9aHcfJXIfoqNcAIfG/Ag7d4uqDDv0u5X2/JXj2dhroGpt7i5HH0WMi2EwS1+wXZZmDKOJDiWNa4E6nCYvGkEXAjaPdTMvy9tJ9ZjKgeHjUAQBM3a5sADbcAIaxFcCnRduCDI8wYPgJVzh39WcNVZNRhcWxqENm5E8+U80HBLi1+RvPUk0/wCC6wOPcxvZJE7jhITKuzDMAx5AsJMCdkk9YhaWjSTKbUkCujEVARi2yxTpXl3+FxjhHYeS9vg43Hk6fZbWeKBvihlfWYYVRvSM9+l0A+8HyWZoLilUgEaQdt/BTxQFShXZN3M1N8afb94I81V4cy1ruJHA+M/kp+Er6HtdHyxYkXiLJab0dvFG0DtPDtqUnRuL+P3zUXAviW8xBVy7CDD4t9M3Y4Sw82VBLfYkeIKrMRhuprlsyLwe6d77oae3H+TnyjTT/hla9nbLd5nzUUBTMezRWPGDPiuePo6KhHOHeTgHD6puLtWIyVNo4tau1Jk2Avv+y7YDL3VA/SJLRP1j6FNhTDwsyl2RLoK/h70pGGraX3o1RoqD+UTIeO9pv4StHzTCQeYIBBGzgbgg8iIKxvMcv6lwc0yx2x5HeCtE6D9JOvwxw7zL6LXOpzcupgS5g5lvzAcpXN8nGpr6kTqeHmeKX05EltK661MSGA8SQq2tmkkxt7rg7ETcpeELezrTy6K3OqctKCS4tJjdHOaVgGkoJqskk7XXTxHC8vbIs3Rt8O8ESHvuAXNAIExHP1QSd1p/w1DBhK5nth7DGqCWk3AF0yJQ7BTpplH+HxRiNNQaxFoJs4es+q64dpLNzZthNlcfEWjqpUnzOl5bJm+ppPH+n3Q1lGMLS03ibgff3dCyrWg2JqMi5wtV1TDvAguYZiBwJ8p/VWWR4h1QXawhsHgy7bWAgTEWhVGUgMqkTAdMd0zH33LrhsY4ViJgB1xyItI9D6pJWm0v3HHuKb/Yk9I8UBWcAL7zvIc1pFrRF0yiZ+8daDzpt9pH0ATrpxdpHLnak0biGr2wryxdWtW0RnhxhDvTO+Er/wD1u+iIq2yFOmmI/wDVq97SPW35oeRhIK2ZRgT2T5GPL81Kpgg347yY7/JcMTSNN7S27dP5yuzcRN+eyD2dqFpUSs5DXYenUaZfSfoIO5ZUkg+AcIH9RVFn7TqY+REAeH3P1V5g6jZLX/I8aXbbH9Dcd4VF0gaaRdQdctdY8CNwR4i6DFetUY8uHpcn/wAyvzWmZDuDmj9D9FIzGkX4ejWF9INJ5HAtu2fFp/4rljx/CpHxB+/VdshqazUocKzCB3PbdhH91vNMw+05OX72Lo7VIrNaCG6xpM3HMe4HqvebZWaTiR8pPhHH6KuwlQse0xdrgfNpmPZaRlWEp5g4gjQHBwE30uAJHjsELI+MrJjXJUVOApNr4YBw2EHxHHx2Q29j8PV3IINjceYWi4Hok/CNdTqGSXcJiBtB71UZ3k4qDSbOHylKRl9ObX9LGpQ5xT90V+X5j1gubqwaeKFqmEq4dzdbS3UJaSDDhMS08bq0wGZl1jARXjrcQmLO/tl2NnzzCF3PKJc1fIQwRfzTGJaFfJe7JuPwjWtYRubH0Bn3hHvwweOoqEie04AGLDSDIEXg/VZw+qSRJ2EDuWnfD5v/AKRIAs551HjYW7kePYvDs7dK6IxWHqNpt+Qh17SQSI2vufVZnhn6XXWr5T2m1bCDq8jc+V7+ayyqwOquA4uMetlmUTcvkvMHiNekg3Zx2MTsY3/7SzOsGYl5iC5rSLCJjfuVbljy18bGY91Y5tT62uwTpOgDtDc32I4XSnFKf4GlJvHruyTiMM6q1jmjUQCDA2jaY8SkuOWY4hpbDbGIcJ5g/RJXc46Rlxxy2zeSpGFguaOaiErm7F6SDyTcpUhWKtkXNsf1XWBx+U+vBZ50pz0P0U5+Zwnv4/kifpuH1Q59ETMEtkAzxidx3LIc865tQOex7dJ/ECLpRNykNJqG6LzMMM4sJA2uI7uCrtE3bsbx97K/yvHamtcNiAYUKtlw1u0GCSXDle5aR4q1P5O28TklKJCptmI+nspvTPL9WEpVjEshh/pO3oZ9Vzp0gTBOl3fcecK/p4Q1sK/DVAAXCabp7JIuIPPuWZNJplzxyyY5RZm73TSA5G35qNQeWPa4WIII8Qbe67VMI5j3MeC0gwZ4QlisIWxFwdo+iZjro81NtvZIzWmBV1tu2qOsHdqJ1NPg6R6Iy+HmNAOk/wAwI4RNj9PdCT8M44Uggg0agdB30VRpJ8NTWX/1Kd0Uxems3vss5FaLg6kb/nWWitRDmiXNi/Egj8kA5tlxF+S0bIqZ6psOJlgIXPNcnZUaYADr3A3tKXcbGFKjMMFRp12nDYj/AC6nyu40ahIh7TwB2cOIPcgbOckqYWs6me1GzhNx9z6FaFnGUOpuJAtuqzpDVFVtOp+MSx/iLtd539Cswk4Ojbgp9gliiSwTayoSIKKMXTsh3F04cmYMBnWkcaoutN6IUnjAs0EiQ6YmDf0lZk9aZ0BxTf8ACw4OJlwtw3M+6PEAuy1yzBFje04y47SR6/uszxlDTWInjv7H3Wr08ax19rmBvO4/RZZmlTVWcYjtEx5mytmp9EauYqSDMweSucwaH0WPO4MSP14bqmxQmDEA29FPyav+A/Kbc77/AL+SWyL3+AuF36fkbLsJqBvGySsMDh7uEbRx23SQ5zaei4Q1s//Z" alt=""> text/html 2014-02-11T21:19:16+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN عکس عاشقانه http://perx.mihanblog.com/post/491 <img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQEASABIAAD//gADKv/iC/hJQ0NfUFJPRklMRQABAQAAC+gAAAAAAgAAAG1udHJSR0IgWFlaIAfZAAMAGwAVACQAH2Fjc3AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAD21gABAAAAANMtAAAAACn4Pd6v8lWueEL65MqDOQ0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEGRlc2MAAAFEAAAAeWJYWVoAAAHAAAAAFGJUUkMAAAHUAAAIDGRtZGQAAAngAAAAiGdYWVoAAApoAAAAFGdUUkMAAAHUAAAIDGx1bWkAAAp8AAAAFG1lYXMAAAqQAAAAJGJrcHQAAAq0AAAAFHJYWVoAAArIAAAAFHJUUkMAAAHUAAAIDHRlY2gAAArcAAAADHZ1ZWQAAAroAAAAh3d0cHQAAAtwAAAAFGNwcnQAAAuEAAAAN2NoYWQAAAu8AAAALGRlc2MAAAAAAAAAH3NSR0IgSUVDNjE5NjYtMi0xIGJsYWNrIHNjYWxlZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABYWVogAAAAAAAAJKAAAA+EAAC2z2N1cnYAAAAAAAAEAAAAAAUACgAPABQAGQAeACMAKAAtADIANwA7AEAARQBKAE8AVABZAF4AYwBoAG0AcgB3AHwAgQCGAIsAkACVAJoAnwCkAKkArgCyALcAvADBAMYAywDQANUA2wDgAOUA6wDwAPYA+wEBAQcBDQETARkBHwElASsBMgE4AT4BRQFMAVIBWQFgAWcBbgF1AXwBgwGLAZIBmgGhAakBsQG5AcEByQHRAdkB4QHpAfIB+gIDAgwCFAIdAiYCLwI4AkECSwJUAl0CZwJxAnoChAKOApgCogKsArYCwQLLAtUC4ALrAvUDAAMLAxYDIQMtAzgDQwNPA1oDZgNyA34DigOWA6IDrgO6A8cD0wPgA+wD+QQGBBMEIAQtBDsESARVBGMEcQR+BIwEmgSoBLYExATTBOEE8AT+BQ0FHAUrBToFSQVYBWcFdwWGBZYFpgW1BcUF1QXlBfYGBgYWBicGNwZIBlkGagZ7BowGnQavBsAG0QbjBvUHBwcZBysHPQdPB2EHdAeGB5kHrAe/B9IH5Qf4CAsIHwgyCEYIWghuCIIIlgiqCL4I0gjnCPsJEAklCToJTwlkCXkJjwmkCboJzwnlCfsKEQonCj0KVApqCoEKmAquCsUK3ArzCwsLIgs5C1ELaQuAC5gLsAvIC+EL+QwSDCoMQwxcDHUMjgynDMAM2QzzDQ0NJg1ADVoNdA2ODakNww3eDfgOEw4uDkkOZA5/DpsOtg7SDu4PCQ8lD0EPXg96D5YPsw/PD+wQCRAmEEMQYRB+EJsQuRDXEPURExExEU8RbRGMEaoRyRHoEgcSJhJFEmQShBKjEsMS4xMDEyMTQxNjE4MTpBPFE+UUBhQnFEkUahSLFK0UzhTwFRIVNBVWFXgVmxW9FeAWAxYmFkkWbBaPFrIW1hb6Fx0XQRdlF4kXrhfSF/cYGxhAGGUYihivGNUY+hkgGUUZaxmRGbcZ3RoEGioaURp3Gp4axRrsGxQbOxtjG4obshvaHAIcKhxSHHscoxzMHPUdHh1HHXAdmR3DHeweFh5AHmoelB6+HukfEx8+H2kflB+/H+ogFSBBIGwgmCDEIPAhHCFIIXUhoSHOIfsiJyJVIoIiryLdIwojOCNmI5QjwiPwJB8kTSR8JKsk2iUJJTglaCWXJccl9yYnJlcmhya3JugnGCdJJ3onqyfcKA0oPyhxKKIo1CkGKTgpaymdKdAqAio1KmgqmyrPKwIrNitpK50r0SwFLDksbiyiLNctDC1BLXYtqy3hLhYuTC6CLrcu7i8kL1ovkS/HL/4wNTBsMKQw2zESMUoxgjG6MfIyKjJjMpsy1DMNM0YzfzO4M/E0KzRlNJ402DUTNU01hzXCNf02NzZyNq426TckN2A3nDfXOBQ4UDiMOMg5BTlCOX85vDn5OjY6dDqyOu87LTtrO6o76DwnPGU8pDzjPSI9YT2hPeA+ID5gPqA+4D8hP2E/oj/iQCNAZECmQOdBKUFqQaxB7kIwQnJCtUL3QzpDfUPARANER0SKRM5FEkVVRZpF3kYiRmdGq0bwRzVHe0fASAVIS0iRSNdJHUljSalJ8Eo3Sn1KxEsMS1NLmkviTCpMcky6TQJNSk2TTdxOJU5uTrdPAE9JT5NP3VAnUHFQu1EGUVBRm1HmUjFSfFLHUxNTX1OqU/ZUQlSPVNtVKFV1VcJWD1ZcVqlW91dEV5JX4FgvWH1Yy1kaWWlZuFoHWlZaplr1W0VblVvlXDVchlzWXSddeF3JXhpebF69Xw9fYV+zYAVgV2CqYPxhT2GiYfViSWKcYvBjQ2OXY+tkQGSUZOllPWWSZedmPWaSZuhnPWeTZ+loP2iWaOxpQ2maafFqSGqfavdrT2una/9sV2yvbQhtYG25bhJua27Ebx5veG/RcCtwhnDgcTpxlXHwcktypnMBc11zuHQUdHB0zHUodYV14XY+dpt2+HdWd7N4EXhueMx5KnmJeed6RnqlewR7Y3vCfCF8gXzhfUF9oX4BfmJ+wn8jf4R/5YBHgKiBCoFrgc2CMIKSgvSDV4O6hB2EgITjhUeFq4YOhnKG14c7h5+IBIhpiM6JM4mZif6KZIrKizCLlov8jGOMyo0xjZiN/45mjs6PNo+ekAaQbpDWkT+RqJIRknqS45NNk7aUIJSKlPSVX5XJljSWn5cKl3WX4JhMmLiZJJmQmfyaaJrVm0Kbr5wcnImc951kndKeQJ6unx2fi5/6oGmg2KFHobaiJqKWowajdqPmpFakx6U4pammGqaLpv2nbqfgqFKoxKk3qamqHKqPqwKrdavprFys0K1ErbiuLa6hrxavi7AAsHWw6rFgsdayS7LCszizrrQltJy1E7WKtgG2ebbwt2i34LhZuNG5SrnCuju6tbsuu6e8IbybvRW9j74KvoS+/796v/XAcMDswWfB48JfwtvDWMPUxFHEzsVLxcjGRsbDx0HHv8g9yLzJOsm5yjjKt8s2y7bMNcy1zTXNtc42zrbPN8+40DnQutE80b7SP9LB00TTxtRJ1MvVTtXR1lXW2Ndc1+DYZNjo2WzZ8dp22vvbgNwF3IrdEN2W3hzeot8p36/gNuC94UThzOJT4tvjY+Pr5HPk/OWE5g3mlucf56noMui86Ubp0Opb6uXrcOv77IbtEe2c7ijutO9A78zwWPDl8XLx//KM8xnzp/Q09ML1UPXe9m32+/eK+Bn4qPk4+cf6V/rn+3f8B/yY/Sn9uv5L/tz/bf//ZGVzYwAAAAAAAAAuSUVDIDYxOTY2LTItMSBEZWZhdWx0IFJHQiBDb2xvdXIgU3BhY2UgLSBzUkdCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFhZWiAAAAAAAABimQAAt4UAABjaWFlaIAAAAAAAAAAAAFAAAAAAAABtZWFzAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJYWVogAAAAAAAAAxYAAAMzAAACpFhZWiAAAAAAAABvogAAOPUAAAOQc2lnIAAAAABDUlQgZGVzYwAAAAAAAAAtUmVmZXJlbmNlIFZpZXdpbmcgQ29uZGl0aW9uIGluIElFQyA2MTk2Ni0yLTEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFhZWiAAAAAAAAD21gABAAAAANMtdGV4dAAAAABDb3B5cmlnaHQgSW50ZXJuYXRpb25hbCBDb2xvciBDb25zb3J0aXVtLCAyMDA5AABzZjMyAAAAAAABDEQAAAXf///zJgAAB5QAAP2P///7of///aIAAAPbAADAdf/bAEMABgQFBgUEBgYFBgcHBggKEAoKCQkKFA4PDBAXFBgYFxQWFhodJR8aGyMcFhYgLCAjJicpKikZHy0wLSgwJSgpKP/bAEMBBwcHCggKEwoKEygaFhooKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKCgoKP/AABEIAWoB9AMBIgACEQEDEQH/xAAcAAABBQEBAQAAAAAAAAAAAAAEAQIDBQYABwj/xABHEAACAQMDAgQDBgQDBgQEBwABAgMABBEFEiExQQYTIlEyYXEHFCNCgZEVUqGxM2LBJHKS0fDxCBY04SVDgrI1NlNjc5Oi/8QAGQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAECAwQF/8QAJhEAAgICAgICAwEBAQEAAAAAAAECERIhAzFBURMiBDJhcUIUgf/aAAwDAQACEQMRAD8A9qjj8zODgjGB704QseRjH1+WajUnsafvbpubH1rx9Go/yG/MR1xSmA/lI7/3pgZ+u5v3pd7/AMzfvRoZzIUIBIOfakxSkk9TXYpP+AJxS11OoAbiuxTttdtpAN4pQKdilxQ2FHY44pp60/iux8qQxmKTFPxXMPammKhgqUe9MxUoHFJjRE60xVPvU5HFNAAoT0FHbOKQCpMg12PlQMYKhkXctFYHtTWUUJ7EyKFcHFTbfpSIPVUlJjQwgilVaQnBxTqQDMeqnCmr8XNSUDEoa6maHBAJ5xxRWBTWUN1FNNeRMRfUtdgg05RgYpoB70gHYqOYkLUnBpkw4FNdg+hsIO39af5Y37serGKVBhRTjgdemaL2A3HyqKUASRZ5OSB+1T4oef8Ax4F/zMf2U0LsGSp8I+lV0WuabNqj6dFdxvdpwyLzg+2ferNfhGayjeH/AMW2uHijgv0ukbzoAAZVDZO7HyrTjjGV5MibkksTUekt2yB+1NeQIyhmA3cDPen7V3bserGM1Q+K4fvVjNGud0YDD5HrUwjlKhylirL7mh5beIM0ix5lfj60P4duWu9FtJpGLOYwGPuRwf7VY8Ck7hKhpqUUyGFBDCkYI9IxTWDeYWLenHApv3dFumnXPmMMN9KfT82hCNnvTGamyOomC5bOOnamO1WoisiuGxG1dI2IAKimbPHzpbw7YxWldIhsDmfFZ7XL6VHEcAPHLY/tVvK+an0/TEuPxTg5/WtU1HbMmnLSKCxvnkUGVStXNid8wNM1vT0hZRFgE9hUumptYZpyaatCimnTCZGJkNKopWX1GnKBmszXyR5w2KbIzdqMZEPNRlB+tCYUDrkjmuI+VSlaY1MKExXVHg11BJd0uKSnVzG4opcUgp9ACdq7Fd2pV5ooR1KK7FPpDOrqTFcKAO/SlFdTqBiGkpcV1IDua7GaUYpQBQAm3inUpxTKAOam4/WnYrlHvQAiin4ruBSbqAHCkbO2lyKUYNAyNPiqTmuwM06gCAnc361LXbBuzTsVLBEe31V0riNctSuwDYoXUU8yFkBxuGKpK2JuiS2uY7gExurAHGQaJrPeG7E6cJIgSVLFhV8rjdj9qfJFRdIUJNrZ0jbadjK0uAetJkZxmoLOC46VBdEqo2jJogCoZv8AEFOPYn0PjO6MH5UPfWxuDF6iBG4fg9xRarhQK6knTtBVqhtRSj8dD7KxqYNubA7HmoZMfeACeiH+9NAyQDC4pNg37up7VDqCXElq6WcohlPSTbu2/oetTLkRgyfFjnHvR4sV+BscgfPDLhivqGM1SyN515qMZOcMF/TZV9gVj9NmkPjPU7dyTHIwK/LHWtuJXb9ETfSCPAk3/wAOurQhg1ncNE2fcgN/rWjY1XaPbrG17Mox94uGk+vb/SrA/wClLkqU20LjuMUhD86ilkCKWPQUBPrVlHqy6W0wF6yeYEx2+tFZ2qBkn5mmoNdjyTEaXCjAPqqCRsdTjFOLCNfSzE9yaEkcFtpXdnr7VokS2IXD7SOhPHzpdTbAA+VR7t86hQFA7DtSaqSGqq2Q3orZWx0qWz1Ca3UonQ+9DqpZsUQkO3/nVuumZq+0K7SXEm+U5NHWUfeoY46Ot1Koahs0ihjD1ZpVHypxGTSqKksYwO3imrmpPM2tjtSnBGQKAI2FRt0qVhUbChARV1OxXVRNFxS000qnIzXOajhSnpSClJoAZmpF9qYaUcUATV2Kap6UoalQDsVwrs00tRQDqWmbqVWooB1d0pN1dkEUUOxaXNMzSg0UFsfXU3cKaXAzn9KVBZJSZpm8U7eKMQsXNNJA60u4fKh7hsc01HYNk6nOaepoa3fPWiCfnSaoEx4NKeRxTM04HFTQxN2KcpzSMu7n96cg2imMjflqc8SvyaVxyKd2pWBBHGFfgVLtXdmnLx060M6yCfIPp70/2F0FU0oN2cU2STy49z9qD07Uo76SQRBsIcZIxSUXVjbV0ywAqB+ZOanqKMZfNC9gx6uG6UtNlyI22cN2pybtg3DnvS/ofwRWDZx2OKFnz94yoydo/wDuFF8Zx3PSh5P/AFL++0D9zVR7FLonrq6m0AIT7Y4ocW8UPmPAgWaZvU/em29olvcXEsZ4nbe4x+b3+uP7Cp245J+tV10L/RiqsUaovAUYFMY5pWIIyKgkJHOeOwqkrEU0mgrNfXOoSQqk+9Wimzlse1WMkm3gt8qkaZ9m0sdvtQNzaLeTRtKcRw+serGW7Vtbf7GdJdEkjUM0xXjPFLJIoB4OfrQc1rJEonknB39EHYVSXshv0S27E3K0urSq0uwHmm6fhrjnt0oq/s08wS55NO1kLbiAQoVORRUcfpJpUj6VOqYpNjSGxIQOaMjXEdRKvapsYWoZaI8fSlp23J/1rsUDI2jUnIrsYrpHWPqf3pqyq/Q5oCxGpjU5mFMb4aAIzXV1dTJLYmuU9qbXZrE1H5/6FdmmbsUxn600gsk30ofPehWNcrEVeJNhm6nb8UIr0pkpYhYVuric0IJOfnTjNjvRiFhGePanbgKE8350nmZ70YhYZvpd1A7+OtJ5xNGIZB2+u30J5nbNJ5nzoxDIML4pu7NC7ye9L5m3vTxDIK3YrsihvO+dduP1pYhYQZl96jbMi59qGZlU8mpopBtyD1p40F2SxgqKlkfG2hvM4xSSMW24NJrYXoOjPPNS0KrY61OjZrNopMkBqRahDDdipAahopHSdqUDclI5zinJ8NSA1AVp/WuY+mmoaBiSxiRdp/WoreBISdgxU+6ml6abqha7HMfSaihrpT6Tk0kRATOaaWgvZJI4jjLHoOT86ZFItxGkkZODzTYZo51zGQy5wacqhc4474ooLFjkWSR1wd0ZxzUUx/2gfVf71Nx1+VQyYEy577f7049iZMaaxp2eKQ80hsbTJBlSPeoZpp0voYkgDW7K2+Tdyrfl4/66in7gygg8GrSaJuyML5cYUdFGKhkPypJooVvEuG3+cymNfU2MdenTt1oO9sZ7q9tp453iitsuVDACQnjDDr0zWsUvLIbZM3fOMdqFmapbyGS4gaCFyjyDaGBwRQgtvucYt/OabYMb2OSfrVqiG2RSkmhmyWwKIZctxSxw/wB6sz8kmnpiYUfeLvmGOcVDaJtkyafljOwaofdmiVKhghmSTEgAFTKAOtSElj6jSTaeZFEnmkewpWvI69CKM1MR6aZGm0YNKzHdikULjFIaVgcUigjrSGUWtxzzLtgJH0qPRkuIl2XGcjua08cMbc4oa4jUPwKpclrEhw3kCsfVXVKyDOajYYoHQ3HzFdTciuoCywzmk3AVEW55ppbipSKJGfIqMsOaYz1A8vtVJCbCDIKTf7ULuzS+ZinRFhHmexrmlOKDkk7g0jOxU808ROQT5hzwadv9PJ5oGMknrSNcDpToWQY04TGab96BPBoK4b8PJNBvLsXIJxTULE5lv5+e9P8APVeM1R/ewDjNNa8DrknBFPAWZfNcBlPNM88DvVGt4HOxTT2uwBwaMAzLs3YHQ003GV5PWqeScLhvcVHLdbVDZp4BmXkbgtjdTzcMsgTNZ1NR8ts8mo5NYXzNy/Sj42xfIjRTTZbrXR3JHGazH8UG7lhRVreeYpbPfpTfG0gXIaSO4NExyhmFZ9br0Zz3oyO5zDuU9KzcS1I0Tn8LinW7HbhqCSXcq56GiFbBHWsXHVGyYySRluRjoaskOVoRowxBopCNuBUT2ND2p0ZpjEBc0iNuFZ1oqxLiXYw4607NNZQWGe1LkDr0p+AFJoa3DiR2dsjtipWembgKpLQmLct+HxT1xsA+VC3LYC9KfvqsdCvZLEix528Z5qTPzoffTY/S7EE+qlT8hYREX2/iFd2e1QXUmyaH5uo/rTvMBqC8IKoT/Ov/ANwoitg+g/I/70mQKi3038+/c3IxjPFKgJGb51GzU1mqJ3qlELOZyBwagZh1/rXM3v0qsF4moabM8McuCGXZJGVY/offtWqRDl4C5T+lCt/7U6O0NjEIAzFVHpDtlgPY+9KIyG5dHzz6QePlVEDEU1OkYFOjUVJ5MyvvZl8tui96TY0hY15qaTaX4HTvXIPUKReZDUlI7GOacrZHXikmTdGR70kMe1QCaBjwP1pGHNPxTHOGxSQC9q49KUcikZc0DE3HHFQyHvUgGOtMcZFCAF8wMxGaR/hp/lBWyKjm4FUS7Is11IOldTJCmb3qMtgVGzjGf2qJnJFCQ2x8suaFkfmnk1C3WqRDY9JT0qN5HEoGODSsO4qKVmK/SqRLEuJD8INThjs/ShlXPWu84BQGp0KyRZdkme1DPIGmJzxmo5pto9NCYLH61SRDkGXNwWO0dqdHBNNC22Nj7cV11c2eiW6zapJGXYfhxZ5NYrWPtDvHnMNg0arzhQPh/Wrhxyn+iFKaj+xqpreVeCpB9jQMhIXaDk55rDWXjS/jmmSebd6uDjP9q2Oi6tY61GY5HWG6GMN0D571rLinBWzNTUtInG+A7nPXoKWaVGh8zewx1FS6hbvE2yQepRQUwP3c4HUYxUrexvQUl15yKwPAGKgu7hioQH4mFNigaO399w4oa4SSNNxX4WBppKxNsuo4F8kBuW96p9Vs5BIrQ5Ct2q3hvomhBLYbHepWZJ0j8vBXHWpTcWU0mjKlJUkUSEjNW2muygg5PqrtaiUW4bjIau0RjJCwJ/N0rSTuNkJU6DoZWmm2R5wG5rRLADbZQ8kVnVkSzl3MQASAKvP4hGLfCMM44xzXPNPwbQa8lzB/6UZ64qe2mWSP0mqu2vB93HPOKTTGkFw3HobmsXE3Ui/iky201MHwKrZGaORdp4onf0rJxNEwoTbxgU6Nv3oVWHah1uwtx5ZODSw9BlXZZvJgcmqi71WNL2O3XOW9u1FqVZxuPWmalb28VvvwAwpxSTphJtrRP5uRmo5Jdq5Y0Gk+1VJ9qjacyMAxHWqxJyD7iQYSmeZVVqN2Y7wISMBc1Gl+N4ycgdqag6E57LoS1zuxUiMgMemap1vASfV/WiUvFBB+X70YsFIMtXkWBFnYNIBhiOMmpJmDQtn3H9xVay3LKt4km2BX2PGQMMP5gflU/nE2szfyjNKh3osPMrB+ONQ8Q/xq1GgW1y1rZLvuJIx6SzDofcKvOPnWuWfvUunwQR3E1413IN2PMt2wVbA4I7g04yXG8mrCSzVFf4Z1STVNFhuZ3iaYllk8v4dwNM1rXbTSbiyiupNrXUhVeOgA5P8AapLRIrVZRBGqCSRpWCjA3MeTQ+qaLY65buWhSTUIVIjbdyueg+h5q/plb6IuWNLssGk9X+tLJOzsDwCOm0YxVVo5m/hsAukRZ1Xa+3uRxn9gKO9BySX39Bg+n9qTVOhqVqxeWbk5PvUyLUXl3EqkWghMvYSsVU/qKmjWVAFuFVJBwyg5FSxjLe5immeONtzJw3FFgVU65r1ho5T70djup2Ig64o7S72PULKK5hDCOQbhuGDQ4usq0CkrxvYWo5pFH4hqRaRcbiR9KkuhJW8uMtjOKEsrwXGdw2kdRRzqWXA71F90WOTeMZPXikmvImn4Jagl4apckHGKbIvIoWhir0rmFdjHNMLgmgYpqFm9qB1jU1s0yRmmWd+k1v5nvVYurJyV0GMT71DN0qGG7E0hVe1Q6hP5fFOtibXYSg9I5rqGimJQHiuopisaJMjrXBuKG3emuDc1dEZBTcrxUWMGlDdKcFyRmgZzr6aHfj6GipFJGB/2oe7mt9PspLu+cJbxjLE0IljVjJyc4FVl/fWVo2J7qJcf5q8n8cfaLdatI1vpkn3eyB4xwzfWsLJqU87Zkldz8zXfx/iNq5OjGU2/1R782u6bsLLcIfo1WWm3MDIbpivkIu8lumBXzxY3zKwDHgHpW0m1qSPwTfDnzHZYxg8Kpq5/ipLTMlyNPZT+OPFE2uazLPvxEG2xqvOFFB6aEkUMfVjPNZ/gtnKgfvWh0fasbgcKw5XPeutRUY0ieReRwIyQyc8sjgfKitJv2hu4wjbCpDDIyP36igZtyyBW5U9j2oWGQqBgb19sc06tGaR77oN6fEWksvW4i+Hnn6GomgaNiMHPfNYvwLq+3ULUx5LSSYYjjAz0YV6ZrEQj1CQY4YBhXl8kfjnSOmDyjflAcNvmNC3eluLZWt3GO1MS5xlOynvXT3QEbfSo3ZWqKPyd2cU62uZrd/LKMV7Yo2yAbJ49qLFspya0cvDIUfKM9qVzJNIqkFQOan0mYqhAwGzz2o5bHzC74yFoc2RfttK+1VlFqiad2deFpY8Dkbh3oy3TYqkZ+eaDtl2ZEhx3ooXK7dqjdzyal+kUiyim2sARwaudPmAb1EYHSqiCHcQW5/0qQTCK4KntWElZtF0aL7yrSY/an+btbBqssXFyARwRRd16VDDtWLVOjVPVhcM+58Gq7XMwus69jg0kdyBKuTROqoJtPc47U6pg3cRYrnfCGz1qG5uN3xnOOaoNPvjJb7F+IempLmVkT1ZH1rTCmR8lotBOrK7O3C9aBW93XMaoerDFUNxqRjDerr/Wq211CR9VtQvGZBWi4nVmT5fBq/FF8kN1Ep4fbyap7vWoPu8QiP4g4aoftDYpeW7A9VOazTW919yF00beQeA1acXHFxTZM5vJpGoh1ZGiU7/V3FWFvfGQjacmsLZ3nkq4KhgwwPkat/D2qPaXTMsRmJRl2058WnQoz9myh1JvL8lpGWItnHzp95dunhzVpomG+OHcv6Gqi+tJbLTbe+kkVlucMq91pl5fpF4Hv52A9T+WPmDgVhitNezbJ9MvbTUFmt45FPxKDRElxsYrIGBwCOffkGsbZ3SwxlUf07uB7cCpRqLltkkcsT5I2yqUP157U3xb0SuXWzVSXLKoYj0tnac9cdaJ0e5jiubi6kYALBtwT1OeP71jhfDOWanfxDEMrDzGVELsEUscDvgUnxWqGuXZoLu8uPuzrYQia8k9MKdt3/LvRllMzwIZuJMer61ltG107fPtiFLqVyy8gH+1Wlvd56GlKDWmhxmi+VxRCtu5zVXbzbvnR0LZrFo1TspdX8LReINSMt1cvmL0xRpxj61deH7SSxsVt5MZjJUfSra1uY0h5iBlHAao4/f3pPklJYvopQSeS7JFFQQsfOkX50So60IQVveO4zUIthtNIz9adSGpGJ0qGQ4apM5oDULyG1ZfNcLu4FUlsTdKw38tJtU9uabBIskeQadml5GV95pguz6hxUVrpqwrsx6auVl2rg0LPJ6uKpTl0JxXYKLVImJUYNVeopvkx86tyTjNV1wm6arj2RJa0RwxnyxXUSsfFdRbFRURNlQalXPXAqG3+Dmi41GKtkIdGM8Gph8Q46U1FwakqSkOUZavF/t78QTC6h0aFikSL5kmPzHtmvaVOK+ZftkZ/wDztegsT8P7Yrp/EinyW/BMvCMV5u4YzzT45jk5oXp2rSeDfCmoeJrjZbARwL8Ur/CtenlW2KVJbArVix+YrVarbX1r4PjS9hkg3zbkVxjcuOteiaJo3h3wfFHLIFur9Qwecru9XcBen71nftY12DWLS0EBGY+SM9M1muVzklFa9nNKrs8pjb1Et1zjFajR5kCgN1X96y3AOV4xVpp8innODjPNbormjas0uoR+cVaPHsSOtUwYxKVAzuG0/Oriybz7cIx5Heqya2YSEk5oXo5kWOg3q289rklTvyZBywr6Dtp11LRYrhsF4wFJFfNVkRHcR7jj5e/yr237O79V0eWN24KnAJ7VyfmQtKS8G3DKpV7CdSXy33LwDQav5h5NWF9tuV9HUflqqyYnw36iuePQ5dhVs7RsMDip2un6LwO/zoJZQRlee1Swq0jbe9DXlgn6L+zUbAcZDD2ofUCsbr5akBuGNOt5Pu8IVzyOlCXF0txNGOnasktmjaqgO6xgKo+pocLsPA+dGXihYs/2oF42KA9ga2j0ZPssLfVQke1uoqJrzexYnlqrZwPL3LQvnEdDTUF4ByZqdP1TyJck8dKtrzUPNtDt71gopyWwDV0dShEAVnAJHK1nPi3ZceR1RapcA4AbmtLZOLmxK9cjFeUNqbxyeknHavUfB/8AtVqky/BIu6s+eGMbZpwyydFBp9t9x1qSO4+B2LLmpfGV1aw2qeWy+c3AFFeO7Iy+WkfDk9qwOt6PfWJWafc6HuTkiq4kuRqTZM24JxSJLCNbzUreGRsLI3NXWvaXBpuqaY1uR65gMVipZJFKtGzKVOVI4wasbe5vLrWrB76dpdsigZrolB3d6MotVVF39pe0G0fPJFV3/mWF/Bv8LaI/eF9Ibttz1oj7SJN09soPRaxm0r8QIo4oqUFZcnUnQZZKZWKAZJHFbjUNMh0bw/ZatYOplYbXB5DbhzVd4P8ADzXGmzanOWjCf4RzwfehJLiI2k1vIXYl9y+rgUpPOVLwCWKtj9D1W1MjprTTSQpE3kqCSFf6V2qXCXX2a3sSt+JFOHK/ItxQd5pc0FnHctGVjk+FveopIXbQZkj581WVh745FDUdSXsvjttp+hsM7S6Kt0h5Gxv3GP7gUf4k8RNq+qG527EVFjQHrhR3/XNR+D7EXOhRxSI8qyrIqpGfUWHQfvVBcRyQTPFKpDoSrD5itIxTk/aMNpUaDWL7TjdJ/B0lS2ES7hIed/5v60ul6m0OrW0kMnkfir6iThRn+2KzKhiwz+9PZivGTwar41VEuTuzZeItWsbvXp5dLj2W+ccLt3nu1GaTKZnRAwBYgZPArC2sjebjJrV6O5BUg4xWM4KMaRcZW7ZrrBpVZkuECSqxVlByAauISduVG4gE4qltpGlcyStudm3Mx7mruzYCRSemea4pnXAE0HXotSnkgaJreeM4KOetaFMVntY0Q3sjXVgGh1CE5DYxvA96ttPuTJao8wCSBfWvt71M1F7iXBtOpFinHfNCzAm6Uqe1T280c0YeJtynuKifi5H0rJdmj6CRxSU6opd2301Ix1eZ/aZeSxlBESCGyMV6UudvNYnxVpgv5WBHSt+BqM7ZnyxyjRY+Db43mkwu5y23mtHWM8GIbTfbt+U1sMMelLlSUnQuJvFWONRuobrT+i80w1mjUgccYqCRAWBoh6ib96oljD1rqY3WupiKKHO0DpR8Pw80DbsDGPlRkJFaSMkE05RUYqRe+agskVc189/bxpJtvEiXgU7LmPr/AJhX0QgBXIrF/adolvrWlQichGikDBj2Het/xp48myeTSy9HgngvwhNrMhubs+Rp8Zy0jfnP8or1DUNdsdKsPumnyJb+WuFijx/X3NUXiTXjaWS2Onr5KL6cYwSMdR/zrzi+vWDsB5gz7nP6V6WGe5dHJcuR6L3XfEs10x3M6t/KTmstdapJcP8AikknuTQc0hb5UK+c9K0utI3hwxiWiyerjpRlncBAwYA/OqSGUrwTRMM20g5700xyhao1Om3nkzbhx7VavIs0PA2EfERWXhuAyKSBkDrRsN0xPGMHjb0FXRxyhQYYWlfcGywHT/St54V1U6favEzJ5eCuPfPcVhIGZWR8ggckHtVy1zFJIi9Bgc44zUckclTItrZvZL4eXE0csi7enpoq3mTUMLIQlwnHH5vrWVt5IpImCtsYEbSfb2qwhkeHy5Ek+IDpXK4eilJ2aBofJcK5xRdjFiQMxxkUPb3I1OAROQs6nj/3pzNLEoVgcqMVg76Zqq7RayRqIxub6GqtnQTLtP5s0BJezMgDnGD0ojR5g5uiQjFcEZGcdaceNoHJNk+pzRQWss00ixxIu5nY4Cis9o+u2V/cSR291vdhvCupTcv8y56j50Prl0+q+AfD8dyRJJqF5bwTvtxuG85z/wANam80qxu7q0nlt0Etq26FlGNvGCPp8qqMdFSivJTXNwM7Y/hNBSMQcVt/ulskQYwxkn/KKh+5QtNhYYjxn4RVppEYMrvD2jffPWw6/wBKC8T6Q+nnzgxxmvR/DbQ28JTy044PA4oLxUYrzbAkSNzlsrWKlL5P4avjWH9PKoCvnK0h4/tW38J+KoNJBtryTajHMbZ/cULJaRK+3yI8/wC4KM03QIdRchoYuP8AKK05IxlH7EQUov6gvinxes2q2s1p+JFC2X5+Ie1Q+KfFdpfaYIrZWZ365XGKt9W8OR2EeRBGU/3BVJFaQSyLH5UWM4+EVMOPjpNeBtz2mZJbjdHtI+dS6fdsdStDIeFlX+9bS60eCBVcQRY6fCKzfhiGM+LtWidEcJdQlVxkKCg6Vq5JoSgGfaB6ry2K91xVXbS2brOt2Aj7Mp8/pWo8XKp8aPGUUotjGwUjgHe3NRWelnUJytvbRO4GfhFRD9EVKLyKrRPE1zFpL6O7RpbndtkPxD5Vnpbohmw2RnrW61PSYbXbvto1PcbBULQWj20MP3WNX3fFsGDk1UUlteQab7KTVPFU+o6HY6c8KL92/wDmL1f2q48ABLy8sYpgHQzOrA9xsNPvtLhs7poHihYr7KOaXTbqLTfEHhzEIVGvn3MnHHktnPv7/pWfJFYVE143jK2P1rTW8O+JobPSd/3W4je5Ufmjcex9uKzlg1nd6nC2pS+XbmT/AGiTd6iOST9a9t8WRwQ28d2Y4yYoZGDbR+YbQP615XHa2TfGsYQxllIQH1Y4FHDLKNsz5IYyM9dz+dbxMtv5dtATGj7NrSgsW3H39v0qCztVvWucSFTFBJPjHXbgkftk/pWs8a+KDJ4Zt7Zbe2Q2ax/EN+4blUnHYYqy8NwWB8R2/mRQpC25GyoGQVIwfrmtcmot0R8e+zEyHT2tbD7gkiXIj3XRfOGk3ds/LHyq+0dTgHBx71p/EHhm00fyjbRRtCWwnAYhcd6F0K70+51C709Vbz7VVaRUQDbvHpxkYPSs5SUo2hqDTphUDbIS4QsVUnavVsVJ4Z1W4vGeG+tXtp1G7y3UqduaP8GLdHTLJtVijfURuE0aIMOASARj3Faa48iZkkhhUFU2jd1/WuWXqjeMX3Y6O+za+Wy/iY25+VDoqb9+1ckYJ96zF7cal4bk++T6Xc6pJdTJF5dmoYoCfiP+UVspp7a1K/eZIIRIdqB2C7m9hWL4sXo2jJy7GRhV+FQAewqOf/GQ1Zqq4+EftUc0ablO0dfapUNlMG7daYEC9CTRsklvDsEzxIXO1d5A3H2FSbE/lH7UsR2VxANUtyo++4PQ1qQidlX9qzniKdrTXNAhRI9l9dPA+VHaJmH9VqoxJf8AAa3sxFemRR8VW6t6elWTW6qfgX9q7Yo6oP2ptWCVFaWppqyKxlcqEI+VMAjLYCr+1LAZVSVE1T6Fq1hr2nfftNJe38x4gWTb6kYq39QaNMafyL+1PETKg9a6n3YUXDjA6+1dUkmXhbaoFGwNVVC3GSaLjkPvxW7RimWavUoPP60CknGTREbZ61FF2GwyDGPavKvtR8RRJdNaRyrkcEBsYPvXoepXYstNuLjBby0LYBr5n8Uak1zfSyMyb2blgeV+VdX4fEpScn4MuZt1BFZql1JJI7SSEv75zVNNJvbBOadczbmA7jvQr8/rXotl8cMUc2T8RzTNuO1Sc46VygtjNI0FCbuMUsannPtTgPVwP2qRB8qEhEtv/vY/1qxgmYrgY65quA4yBj5VNEwTI5rRGM1Zb205BK7ge4zV7ZuDBnd6vnxWYg2sy+sgnvVjDcsvBydvUA02jlnHejV6fcGZY45piu05y3NXluVfgY3J8Le4rI2Dk7WhIUsM4bmr7Tbtk9OCVLcADnmsZr0Zmjs8wXAmD7s9cD+9XrY1GHMDFbhByp7iqJXLWLMSI0Ugsd23FSW73tu63EcUyIPTvKkr+9cso3s1i60LeIEY787hwSaI0KPy5LgDnIB/vUniK3DWgu488/HjnmhfDM3mvOemNo/vTg7Vg1UjEX02rTeFdGhtYreC2S9j23DuWfzPNYD0+w+ten6TYXq2aC8nSecD1SBNgb9KopPDiHTLOxFy+y3uxc7toy+HLbf61t7WUGP04xj9qHa6Nm1IzHjKyur7RWjspWh1C2YT27A4Bdeit7g9Kylx4rN/NpuqWmUltdOu5ZIc/BN6UVWHybNej3MLzuTGM4HJrztfD9ovjjxAjIViurGNZkU9Gdjkj2PpBpVZUX7DJNMl8PSaVNp91cnUbuQ2107Ss3nsyMd2DxkMOMdqttP15ofsfl1m8um+/pZsrT59RmHp4+e6jfBmhqmoRX2qajNfz2oK2/mKqrFkYLYHxNjjJqr1rwdY2eqGWO/upbB5zdLpjH8BJT1bHfnnFQ1bxLTVWw7QtRF94d0W+mffNcWcbSuepfHqJ/XNS/erm71zTtF0+7e0+/MzzzxcOkSD1BD2Y5AzQXhTTI9O02OyRzMkRZULDoCxOP60niDT3N3aXVncvZ31uxeGaMA7c8EEHqD7VbjqiE0pWaPxba6hongWXTJL2aWW71H7pa3Mkm+VIJGzkt/MFDD9q8r16JvDYuYtDlmi8yye42by5DRsvqGfcEg1q7uC/wBV0+ePVdXvLq5eRJY5eFWBl5XYg4Hz96GsdHSGWea/uHvrmePyWkkUKBH/ACqo6Cp44OKplymm9A3j/wATy2fguG8huXWaSSERuh5YEgt//nNCxX1xpnjTUYbWJJry5ltfJWRtq5MZJLH2AFEaD4S0y3F1Bqt1d3lu1vJb2qy+pbVWGMqO5+dHap4YjudWhu7W+liu1+7pHOUBw0abNxHfIPIqt3QvrQt5f39548vItWtI7a6t7CNMxPvjlXexDLnn9D7VY3Gr3Wj6DrF1psgi1CO2L27FQRuBHBB9xSahoV3p+pG/1PUTfXU8awgiIRqiKc4AHzPWhtW083Ony20+9EmXbnuKIxuFCcqlYb48s9Y8P+GzqN7r76lqNxCq/d2hRI0mcgArgZAGe+ahsfAOs6Lp95qWsalbxac1r+NF94d2Dd5PMbAX9AKF1pX1ewe3vJ5W3KFEm71KR0I+eRXX13rOreHLzRtc1qW9tp4xGD93jQjBBBOBz0qfjnFJIrKLuzPaPfaBpmuQz2F2ZoHtZhLFHMZGldcGPOT1J4z861Hhu+vD498OaTr2n2qJ97nuElil3opFu4ZGyOvTmspN4RN/NHcajfPKYY2ij8mFYtue/HXoK0Phvw7dah4i07+J6q8whL+UBCqeooRub3qpwtOwUkmjf+PNdt77y7KycGJfjYdPkK8butVl8PWt3pttGLi6juEFnFn/ABI5Gzj9PUP2rb6hF93vpo8j0tjjpSXXh/RrrT7XXJpc6vbSvFHHnorD2/rmnGKhFJE5ZNtnmfi+/XVovvFgG3tp7gqRyj+anpYe+a0Fj990K+sze6tcyi7ikMsjuFEMijduQ/lGM0f/AAW2iudUubfMU2oQrBKRyBtkV9wHudoFM17RIdajRLiV0RFdRs/zDGaumLJdFel3pk+t6Zb6Hf7FuYpLeZre4ZnJ27lkO4n1ZB9Xzqw+z3QpIvFmuXn8V1Mta3UcSH7xgybYw3r45+LFJY+H3/ien3N7f+d9w3eQkdukXxDB3Ecnjt0q/t9Au7fVm1TT7+e1t7t1+8ReSrxyOoxwT8LYFZyWqHkS+IJtVfxDLFcQa5c6WsKtbR6XMsY3H4y5yGznGO1bPwHqkN/oqR+ZfPLayG3mF8mycMOcMO5wRzVfqFveX62psNTeweEMuVhWQOG/mDe3arDQfDtjp1mS091c6hLKZpriRsF398DjoAMewrnkl5NIvWix8canPp3hTUtQsvRPbQb4zjdjBFef/Z7oaeLtR8SXnimM6jDb3txp9itx6lhj3ksR8/UOfYCvQ/EOmDXPD9/pbTGEXkLQ+YoyUz3p/hXRIvD9ncW8MzzCe6kumZxghnOSKyTpUapkH2bzSy+EbSO4maeS1eW1Mjcl/LkZAT+iiqn7Sbe/1LWfDGlW93Nb6bfXEi3whbYzoibwNw5GSMce9aXw3pS6JpzWiStKGnln3EY5kctj9N1JrFpb3N9pk8szRzWczSx4/NlSpB/f+lLzY/B5OPB5vI/HI1K4nvf4Mvk6QZpC7Wo8vzwVPXdkqMnnArRrqs/h3xJpWtyzySeH/EkMMc3mOSttdbBsYeyuOPrXoElpBLb3UaoifelIlZV5bK7cn34rPaxoWnN9nc+g30jT2ltY+UZG4b8NOH+RGM07vsAf7JXkuPCcl3LIzm7v7q4Uls+lpm2gfLFD/a1aahfR+GrfR7k2l8+qoqXCqC0SmN97DPfbmjvsu046f9n3h+Lcf/Rxtz/mG7/WrfWNOjvLzS7ySZ4/4dO1wqgZDkxsmD/xZpPsLPOfEWo65oElz4W0zUrnULu8ktUtLm8lHmRCUv5gLge0ZwccbqtNP0OfQtG1keL9Wht9FutmyGO8l/2f+b8Zzu9XHTFXGveFbfXr6e/jv57W8dIRDNEoJgeJmZXGevxEEGo9S8I3mq6SLXV/EE11PHNHcQTG0jVY3Q5GUHDZ75pgec6xra6Pfz2X2b6hBsvEtWVd5mjjkM3lNwc4yGUn6ZrZr4U1kWNwmo+K9XddvmboAkThlBzhgPhPt8utTQ/Z3FLr761qmqS3N+whUGC3SBFWOQOBgdclcZJ6Vu5drAhgMHg03Lwgo8z+xHQjY+D7DUW1C/na6SSTyZJsxLukLZC9j/zNejmsXbeFtX0PS7610DX5vu+yQ2NtLBGfIdjkDeQSVBPTFa2HzVt4hOyvMEAdlGAWxzik9uwK+7/9Q/XrXUl23+0P9a6sxGKV9smBRkBHegF9UmfnmidxDcVuzlTDA4b9KmjmxxVZ5vrqQzfiYqcSsjO/axqrWOgRpHLseWTHHcCvnu9l8yRj3/MTXp/2z3yvqcFvx6IgT8s15LMQWJ6V6X48ceNCgrk5DGyOmKZx1pWLE5pM9iP3rU3HcFeKTB70jHnFOXIoAegx7/SpkJ6Gok7VIvx4zgU0SyUAjJp6txjkVEvxZyakj/xACcAn61RDCYCyrnHy61aWrqASw3Zx+lVueRjtRceNo2tx1+lUc8yytZpBIq7sKTwfatHprhFMcj8/lb3561l45lk5j6KMfP8A96Pt5NihuG9Xp44qZKzBm8a5kbT5l3epkK5btx1rB+G/Ger6FfTWT3EmxDxG77gB7c9q02l3km3b6G2jj51ivtC0o211HfW+8LIPV8jWMUlaaNOKpOmeyaHrdprEAZNgimXEkS9FbvQMllPp+oOlu77Dz6eMisF9lrTWNrNPMSqTuMH6d/616/DsvrNZQcyRdT7isJr45a6Kat4+jMSXNwGI8+Xj/MaHXULlWb/aZR/9Ro6SEvIxUcZ9qhutO2Njk9/pVJojZqvB8r3VoS8zkqcH1VmNd0y/tdZ1q/Z2RbiSNYSr8sipj+5NHeH7ptMV45D1Oal1LVI7q4ihY5BbLVjUlO0bKSxozkd1qFrhvPnXPU7jUs0lzIu+S6mZyMk7zV7qEEUtmxcDle1Y+a9aBNhX6GtovIzdkH8UvbG7IW6m44PqNJdazdTHLXUhJ9mNATAyFnb4icmgGYqTWqSA9Ggs7n+Feck8x9G7O41lX1G6MhzcTDHbea0vhzxBAmgLDM4EiAg5rGSf7ZqTrbAsHc7QPas4XbyGWlnqc2HQ3Eu5jx6zXQ6rerqFustxLsEqnG7qM1XXttLpsymVGUjkg0HcXfmTI68bWBrSr6FZ6p9oWotbyaZN5r7FcFvV24rvG91PrC2EOjbi7Yzskx17Vl/HV6t1p9qVb51Fca9ceH7jSb1Y0ayDqk7nrGSPS30zWMOOoqT8Fp5NoS80zXLSZoZnkBX/APeom30TV5IzI1zIkZQsD5nf2qfUvEUt5rOptJCkvkwQeTCvV5pHKoufY0b4wk1bwnY/d9cis7ktbtdQmz3IvpKh4zuz03A571T5Kai+yvjbVoAguNUHhs6b5R83zvM8/wA7nb7VX6He6uuoNNaySiaxuNpEj8FgAffkYNXnjKUeHtHOpwxme2Ty1Pqxy5H/ADqKbUrDTDDLeOFWZxwilmf34HJ4qrjWicWURuda1PVNUdjteO4wQkuB6lDf6024TVIPL86Z18xxGv4vVj0H9KsdEuLW51DW5bGVZbd7lWVwev4a0J42uVs7GyuJCRHFexMxA7Zpp6seNug++0HxBY2dpNcO6/eVLJ+MDlexoZ7HU1hRlupDIR6k39DuIwDnngA/rR154oaRZE1Zby3ksLcssV0m1ljX+X/rNVWi67e311biexdLW5iMiSrDIojI/KzMNrH/AHaSl1YOHlBENtq+44lffgsq+b1/XPFW2lXeqXloqwXjS2quSAlwGUN0PQ9avvD/AIa1DWM3NvGiQIQN0j7d/uAKw11q76Vfx+HvDWmR2K3U0kMcjJuEckbet/mMEn64qJTTdB8T7PQdNj1DA3O3/wDZWhtFvOMs3/HWH8N6lfafqt1p2qXS3flxpPb3BQIXUkqVYDjgj+tbzT5vORDHj1cAVz8kC460W9nHKYy0zP1wMNVNo3imw1Lxlq2gW9473WnojSJ0HPXae+OM/Wpb3TNbt9LvhHexR39wh8iTaSsTY9OVNfNvh7RvHR+0rXLfRtTtRr4jzeXauuNrFc4yOucdqzwXs3j/AE+uVUfzP/xUHqMSsYzvkyGH5qq/BcOsWXhuzt/EV3DdanGuJZoxgN7fU46mvAvGn2q69r3iLUbbQtXtNE07TSzRtIcNcFTjrg5z7VEYWyn0fTsaDaBvf/iqq8UadJfeHNTtLPcZ7i3eJRv253DHWsh9i3jqXxp4Xea/VV1KzfybgqMK/GVYfUV5r9v3j3xX4f8AGEVlpOpixshCskYtypZiepfOf0oUHlQz6G06zSy0+2tY2cJBEsY9XZRiq/xJJ5Ni2JJB9Gryf/w9ePdc8Utqtpr1ybtrZUkjlKgNg5BBx+lSf+IG68T6VaRazo2qJBpcIWOa22DcXJ+LOOR04qowqexStqj0DwncPNGweWVsHu9ajylbq7/8VfOHgi4+0m117RruSMT2GpMPMhKjZFH13Nj4Tjmtr/4gvGGteF/D2nDQZfu8l3MUknUAugAyAM+/+lPkjctEwVKmeteWF/O//FQeoRv5LGGSQEf5q+avs6+0Pxjrvjnw/ZXWspd28zHz4FVVwuDndx178V9KXc6W9u/mMP3qJQxKYFDLOq4eRv3pjXMu742x9ajluVkGVPFCyXAHGazVisIeQsxJyT75rqBNwM/F/WuoxFkUaHgGnbxUCvhaZK+1f1rorZzWSTyKjZz1qKGfdJg9c1X3k/qA9qispmN3GB71ooaIctnl32oXpuPEl1hgQrbP2rDSdM5q98VTGbW7uRjndKx6/OqGTJruSpJHTxL6kY5pxFcDSjk+qmaHHtgU8570zk/8qk54z3/pQI5QFbJp+AcFTTdoIGacOBz2poCZHGCMDn+lPBKVAvv+tSLg9/pnvVGbQWpU8r0oiJx5fSg42KDBOARjGKJQ+kAcAHpVIykgyHBUHOPoKtLZjwuSuep96qYgGkGOR/Si7YlQcgHI456UHPJGm0+RGIBK7ugP8p61ZavbQ3um7JVEqk59XOPpWftZ5IsPHt+HJPXv3FazS5YpIsOseW+JcHisJ62Qiqs7S4tYI0+7XEUTenLxkL7qynvmtl4NvVW5e3mJAPpIoTXp7iPTbazkmP3OJsxofyVW6bKY590R6c7sVjK+SOy08ZWjS6xB9yvmj2+n4lJpySwyjL9epFF6sP4no8N1HzJHw30qityY5Kxj9o77NJaYl+N8h9OPaqmTO/09aupnDggDFVbBUnBJ4zWsOiGxrTXAXY7HaRjrVdeBA3rxuHQVc3AQqM4qg1GAvypx7VcdibLuw0iGWwEsnxN0+lUV9oPls2ZOeoGKmt9altbPyiu/b05oFtallBMiZkbpzxTjGSY7KchlkZMHKnFaHwJcW9rroe7xgKdufegNNtZZy8pAOW7+9R3kJW4IUYIq5LJYjyN1rdqnifWlgsCCsSbpH9vYVjNU0w6frX3WYAN29s0f4T1qTRbiV9m8SDmoNWuZNW1U3Uq7dxGB8qzjGUXXgbaq/IX4ss5YraDcVK/I96trbTYta06W1yksJh2yjcOBil8SaPPbafDJLcLMMdAOlAaHqs2kQXCRIrCYY57GnGTcPqJPF7Mr4fhvLK61CQ3MM97pt5B5O5wPOSLlevfB/etrPrMnjDXPvPiV47OwFpLZxx71LjzRhpDgnpgVidDQ3C31y3WW6kOfkDj/AErVr4bmbw6dWLqIw2Avek4wpORo+SV6AtZbWPGWkxeHryS0s47GAgSpOG+/zRriMj+UHgnNWOhxySa1Zubaa8ZdPeF4bV0MsLjaScEgMOMHBqnn0+4htIb0jEbsQpB5yKuvs3m8jxrpzE/4heM577lNKUFGDcWNcrckmgTQWis7rWZp0jshdXXmrC8i7l9IBJwcDJyaXxgkF1otm0NzbzOblJjCJFDbUYH+tV/jCFbfxBfRISQrmqOGPzZFTcFBOCx6D51oopxRKm7s0GoRw+JIb+e6u4bEW9o6wRyyq0lzK5AxweFGOatx42vtbhs7bVovIW1iEalpI9vAAz6Tk5xWd8N6Fda1rS6dBGjTAksjvsyB15qtubWWBp2Cv5EcxgMnbcO2ffApKMcu9lObro978OeNtI03wc6ffoDeRDy1gPUsc+rPcY/avIdJRn8YSaldMvkia5ZJPOXG59nOPn6qjuJ9Cg0qYWK3N5dOzD8ePy/JT04cFT6j1GOlEeK9Ng0e409YLsXCXFpHPv2jIDc49JPSojxxT/0T5JNG18M6ZFr3jgGScCzFgVLRyLkv5mQv7c1pI7yC1uJIVuY32uQMMOa8ksNTNnODYXM8PmJtLbtpP8w4/LVnb3rLLnzASp+JGz+oNTLjdvYvk0lR7DFrEU9r67tXIYY3Pk14t4isPFXh/wC0HXNX8IWEF0mrQCNZQ6/hMduTgkc5H0q9h1JnbdI7Ox6ljzVjb6krNwwyOvPSsXBo1jyGi+zWLUdI8I2dn4hu3uNRTc0kkr7iMnIXJ64rw77SvA9/pPjm51LRtPttRsb5mlSOXaVjduoIJHfkV7LJrL3KgXEhO0YGMCst4tvYpLq3QXDu/wD+l2Wp44ty2XLkpWi5+w7RLzwv4Vnj1iS2S4urg3HkxlfwwRjBI/6FeX/ap4E8Q33jrVdUsNMh1G1vWVoXWYfhcL1BYc8Hrkc16dpOos1lHv4IFGff1b8wpU02OPJezzn7L/DfjHwDr9u622nzafqBjW9PnKWhXJ756jPbNaT7aNO8a+KI5tM0C1s7nQSqOdsiiV3HJ+I1oW0nUdY9dvIq26jrnqavPDsMlo7RzTbiPy1MpVvyNTbe0Uv2VDxPb6LIPGiw280ZSO2jG0MI1XHq21m/tk07XNT8T+G9Q8M2sN5LYb2YSOuwHIwGyRnNega5eqGIziq63v1K5ULuX+tJN/tQZUzzGx8K+L/EPifS7/UtE0vw/FYXKztPFtV5ACMrwxzXt+p2y3NpIRKjNj0jdVDcazuXacD5ioodQUId0v0obk9g5R6MF9nen+LLXxNrd34klmjtmyqRPJuVm3cFB2AFW1xrUq6x5RfKirfVNRVbdyrdq8y++SS6wz843V0cXHlbZjyTvo9RF2SM5FdWbS+Kooz2rqn4ycy8b0LmhmlLcGjHT00JNHwTipQmgGYeY1dDDtcMDRHlgRjgU5Ewvp4Iq8iKPAdZ5vpv99v71VtwauNfhkh1K4SQYZZGDfvVSw713M6+P9UQ9evFPX35pdtdjIoLOX3HQ804nn1UgWl2j5igDuDx7VMpK/D3H71FjvTlJH6U0JkkZByFAzjvTgw4zyc1Gcdv3qZVLAsvUe9USTK2cHr7VMnsT9R70KoITcOG/KKIjfKgP700ZyQbb4KkZxjJoi39a5yfn8uaFVRkmMkdqLtCYMLjlx3780znkXEMnnEQMvI6VoNFyD5chO9CANvfms7ZKUVpYxhi3YcGtDY5SSLcNwYbjt9qyn0ZGq1iLzYEMxyrL6eOf1rPRuIJGgZiOCFP81aW4ZhpO9QzqijAP96xuogrceYpLdsDtXPxbVFz7N14VuvMX7q2G3DGMVG9uIr10cfC3eg/AkTNeyT8lYhlqm1C487UJJYycM3FZtVNpF39FZG7hpGVsAGqWRf9oIz0NWknmCT1LgtVZMhEzA9a0ijNs13hPQUvYxJIAe/PNN8aeHI7OxeWFcFRRXgTWIobcwSMFdex7il8da7HNbrbQkOWPqx7Vzff5To+nx35PI5I5BneMCnWcKrIc9ccVbXca+WSfahFhEgyor0LtHNYTa5UsqdM5NQtbfeLxYxwXOM0RDA0a5UdetTwwMGDDhgcg1NjQl5oy2casGLZOOaHEAFXMnmT7fNOdtH2+lmS18xQPcAjrWeddlVfRWyahLf6eI5vyijfCXhg65cSs0pRIhz86jutPltpP8FljfuastA1J9GScxYDP2IqJN4/QqNZfYzOtaYNN1CW2GPQcccUO9xeLp62xmk+6FtwT8uasbyYXM0z3B33DNuzRF5oFxFosF604IkI2xY6A1oppJKQsfRnLnzjaohdjEpO1ewNCRTyWdxFcW7bJYmDqw7EVrda8OrZ3CwRXaySLbmZ8+/tWRmA2sTnHU46471UZKS0GLTpkF5ez3WpPezP5lw8nmMWHBOasvD+p6dH4th1PX7ZJbJ3eSWCKPIB5x6fbOKD8QWiWN8YkVwhRXXefUQRkE1W2sKXF9BDNMkEckiq0j9EBPxH6U2lKJS07L7S9citPEV7qNtHLbfeHdInjcr5KOcY/bj5VDpOg3OoeJodCS6SNJz56eazeWTtzk4/NjIz8q2n2O+I9C0u01Gw1q9WDMm9PNUGKVemOnB4/Y1lftH1bS9X1e3i8PRriNmVZIlKghjwo7nBzz86zUpObglX9KcUknf/AMM7q1omn3FxbSO63UNw8bQlMYUdG3fP2oYtu2fFgKBz/pS2RtkvWbU1lZEBOxR8bjorHOQD79qmuli/h8dxboUIcxuucgdxz/T9K6E/DMzVx2Gip4FW/TVg2qvIFazJBKYPt1HHfkGqa3ugO9USP3wRRCzDaoQYOOe9So0U1ZqI7pVRSsgYt1XBG2rGTXjdbQUhXYAuY4wm758daxMd2Ux14rR+IfE1lqVvbLZaXFYvGgVyhHrPvwBUShtaKSLZdSx8TVq9J0W21TSxeMqNJ7g5NeQffj/mzW98A+MNP0TT7sXkUrzOcrgenpWXLxyUbh2aJL/odfXAs5DCh+E0BNq/ljOGc+wql1nXV1DUZZ9hVGOQBVl4R8UabpbTLqFh94L/AASdSvyqnBpXVslLVF3pPiq8sEZYSwjfqrDiiLHxUy6j59wcq3BxWK17XkvLktbRiOPsooXTTJfTbS4SPPqYml8MWraHbN/rPiCG5cmFs/rVUuqDu37GszqSw2DlYJi9Vy3zE4zTjxKtC29m3OqD3/rRFu0d7GTJMU2+xrBffWX4mro9UZPhcim+P0LZt7hlP4Mbls8VNb+G9kfnEcnnpWU0HUvO1WFZW4LV6jqmpW1vYfGudvvWU3KDUUNJNbMZcGOOVlbqK6srqms7r6UqeM+9dW3xMx2evMpXrQ0w/rVg4G3mhGXca4Ezdgm0lcAdK7aehHHei2j4pjR5FWmQ0eMfaLZm316dsYWUbx86xmBnkV7H9oGhzXtmtzbgM8Gdw7la8omjCthhg138byijTjlWgMoSPSKaqnNEFSvQ03yx+Wro1sjHFJxjipCvXmm7fTRQ7Gc9TXY5+tP7U3Ge9FDHDC4wcGpFbd/pUWMdacvXp9aaJaCVILZxmp4VGAT0BwKFU4Y4PBouP1RKuORzVIykFJkoAuMUVHueTB9SqOG+dV6EsuEOCeaPiiKrGM/060zCSouNKEky7Vx6c9T8VafSWlTywCAW9Mi7c96y2l+ZHcF1Q5UMy7fy9un61pdJaWNXZvSTnBGcjpWXIZeTSXmoC3sfKVVOPhKnNZRD981FlAdSx9I+dHatPNd3kXkoQSPUwHTNW+g2dnpsn3iVhNOOiDoprBVCN+R/s9lrGjaL4fZWO25nGD71T28mUY5570Xq1w1zG7SNkjlflVXbKzpuJI7VMFq2OTt0i1tJVlyJPyjihrqFGkLccCmeW8W1t2c9DUUsrdsAHtTS3aFfshRSjZxVro8MUsjlzlx0z7UFkHkcH+1Ny8OXU7T703tAnRaXWnQXF1GhA9yPcV2o6VbwQh41CnOOBQOn3byXG7efMX59RR95I07KGbJx0rN5J9lqmiqkQKvTpU9qgaPcRT5kCw7iO9G6fFG6oGHpzzVOWhJbG28SuOnNWEKSCIxqcLRVxHGoQRgFqYsZXJJOawcrNUqIdRuUljWItlhgVXSxD2qK6V4dUBJ9LHj9qsJIiy5xVfrQdsg1HR7KPS4buJx95Yernr8qqWvJQnlSlpIgpRVJ4FW95pqRxx3Cylt68qelV8li8lu0y4wp24qotVthJb0Uvpa9Vr1nZPhZs57VXWdtDc6ikNzM0MLlh5gHTg4rVSQ6c2gzCXP8R8z0H/LWc+7b541yFy2ATWsXdk0VOsb2v5TIxduMN7jHFRjSbmTR5tS8t/u0cgiL7fSWPb60ZexiUWrr8Xkqrf7y5B/tTmv7xdG/hayYsxP942Y6vjHJ9q0t6oSryUV1bj7vBNH+fKtj+YH/AJYrtNZ7G4jvLeYxXdvKkkJC59QOc/pgV6L9o9vojafoc2iR28Us8PmTRQ9F4HUDoc1m9QuILzRNPthp9tBc2pKPcRnDTL+Xcv8ArSjPOKdFNYtqzO3LCaO4luFle8kl8wyFhtI53ZGOua3X2jeH9I0DQNFtdPleS+uIxPMfO3BwV4bHQfL5Cs8FiNgwuZnBgP4MYjHKsctlv9PnUDWz5G/sAF9WfT2x8sU2m5J30LLVFOIvf/vRllMbSSQ+VDJvQp+IudvzHsatrR7WLTbuGW0aWeUqYphMVEeOvp6Gq2SHHaruwTBCm4k4rliDPtZwg92opEwynJHPUdquvGWjR6TeRxx3H3hXjV95ABOR3pZbo0RmcYbFF27JuCE43DB46Glt4GiC3E0JkhOQNwIUn61ZaZoF5qcH3i1t28tWockuxvaKS4GxsZzUByOattetWtpsOpU1U/WmKDtEiW88sZkSNig6tjik3PDnY5GeoFEQ6hcQ2htlb8E84oWE75134AJ70FEUkjt8ef1qPJHerjVII1VTGQeO1VCjL4Jx70JkpjWYnvT4I/MbGaWSMA4U5OavrLw3dyWH3lkKgjIzxQ2l2Jso3zBIHjY7h3FETa1czIEkc/vQl8jxSFG6ihB6jinQtMlcgtnJrqZ5ddT2B9Gt86gK5bNEshNcsYYV5CZrQORz0pGUUQ8Z2/1qGTJGAKZLBHUOpBAx0ryzx34Ve1le9s4ybZjlh/Kf+VesbNvSgtbuobPTZri5H4aqcg9/lW/FNxejN+z57ZR1qJ2CpkV2pXnmXUrxLsRnJVR2qskmYg4NdzaOiMW1sOLK3OcY/rTNw6E1Xbnz1Nduf3NKzTEPZh25phagtze/zp25+lKx0F+aCeKekg7HmgN5+lPVx3p2KiyhYFznjIomEhRgdR2qqjkxxRkD5yT061SZEolhAMZduuOR86s7WMyEjncBnn3qqh3devy9qvbFC0ifmI65qzk5C602EStGFLKZFALH5nJH9K12kWCylmcbETglm4X/AL0DoNhEscs1wGEQxgse3yFWk84uY0WJQkK9Fxjn51yck7dIzS8srLiSZZnVSRET6fpTbVnifK857UXdRkQ/D86FhVmXjr0pJ6JJZJ5JF2t6RRlmyeSFJ5X+tBNGyxkH9KdCCcEHFJ9DLO6cPGsed2Oc0MsRbqBXGOXHQYpyyMq8il0H+kaxEzhFPLdKvP4MrW+3d6j1qnjB8wPnlWzWiW8XyQQRu9vnUTb8GkEvIXD4bgFruKgS7c5FVMdqI5nUnG01aQ65tg2Ny/TFBZLsXYctzWUXLyaPF9EM1sJvQvTOaJht/KUL1pjNtiZgOR0qexZpI9zU23QJKySGRIpQGwfeiZMSNuA2ij9PsYHhLuoLE96gdArEL0BxWWSNMWkUuoSQNNDEyDzexo23jErCJjgP3oLVIAl9bzZHWjmHtmrfSoldgNzZ+QzRB2dQeM0I8bAFVJ2nqO1Wm0ybyD8PXNByY3YHWmmxlLcQqvcc0D5W2ZCCAQwILdBWui0zTrnTbma5cx3MPwc4z/zrOTQk54raE7M5KgfxB4dm0WREuZ4ZXkJceSpCgHnAz9apGt8kjFaS7+/XvlLclpmjXbGo5ISoGEpiFuFbyNxk9K+kNjHWrjJ1vsl96KL7qPaiLOxtpVnNzO8JSMtEFTd5j5GFPt3Oamkgu4NZs5Pu++wk/DaRkZk3Z5U4HB5GPrRstqEkfjYqk8E9KtsmmgHT7G0mvIItQDi1ZwJGR9p259+1WvjLw7ZaHqS2unTvLB5SttdgxTPbI68UxYB3qOaHC9Km3ldjv60VmrXM1/MslwI96oseUQJkAYGcd/nVW0YBOf7VczRjv/2qtvngtpF852CtwGVc1oq6QAX3eQwtMqExqdpbtmolVJAI3YK7H0sz8Ae1Gy2+2IOGDqekij0sO2O9GeFbzStO1gXGt2b3cKI2xAFIDe5DdaG6Vo0i7AbvVdQj0ldIndTawsSq7Rkf/VXo/wBi98lxpt5YyBcwtuHzDV5rrt7HfX00tvH5UDMWWMdBRHhX+O215JdaCsgwNsrBQRj5g1ny8anBro0hKtsuftW8iPVjHCBwOazXh3QrrV5D92tnmA7joKg8QXt5d38j37Ey59XFWfhbxlf+HbOW3tY42jkOdxXkVeMowSj2JLRUa1p8mnXTRTR7CO1Vo9cgXOMnFWOsanPq9y085y7GqpvnWiutgujTXulQW+mo4nVnI6ZqktrWOWYhpMACifLjFgGMpZz2oO1t5bh2EX5e+aS6JJJY1hlVo/VtOa2EnjZJNJW22bCq7eRWf0WCH7xIl2R6R3oDXEhSY+T0pOMZOmTewK9uDc3JbHU1FLA8YyeKjRirA+3NTS3HmD6VoHQKWOa6mvyxNdTGfT4TnmkC4qXFccYzXi2bkbAc1Cydqn4qPGOaaEyAw5yOteR/a5r6vcLpts+Y4zl8d2r1TWtWg0uymeTJkVC3p6rXzTrl015fTTPyXYnmuv8AGg7yZCVyoq5mJ4qBlxzT35NMIrrOoRvVzinqueBXKvvREY44FAmN8vGc80+OPPP964EikldFXcp5NNUIa6Dd6MH/AEomO0XjeAeaggIK5I5HerK0yyjf07U0kyJtpE9raxcbo8ii49HjmbMZKke1Pt0Xbg5+lWliDGCTk+1UccuSV2mVtnpdz968tgBzjNb7RdCgsF825PmygcKPhFAaeqSKGcncpzWxEaPaRuuTvGea5+WbWibctsr5maZgT0HCgDoKWGMocA9TRa2+OcVLb224kk8CsLQkrYLJvY4J4qFkKyAqMZq4e3UqAFAYd6E8v1HcOaSkNoCZGbrUsEXAJorywetTW9ss2cngU2xUReX6eD/2odl5ODVo2nptJj3AgZ5PWhzBkfMVKkNxBIlGfVxRism0ZJqJ4tvP7VyY+f8AypvY1oMs7ATOZJCQD0Ao/wC7ND6WYGhtPuvK9LDdg8UfDC90WlZioPSspN3s1ilWgdohIpWirdBHGABULZhfaeoqWJwxBNJlINhbPAJweuKfJgdBiolkBXjimNLUUVeiu1vb+CSDkNRefRiqrxFI5WJUGec0fESY1z7Vo19USnsjNrdJdfeMYt3Xb1qRliMI2riTPqPvU5upDbrCT6F6UM3tS2+w14A7gDb1oSOKN3/GZlj5+D4qMlV5CEUAljhRQd/5Vrbs2T5qBjJ7cVpH0SyG3VVY+W5PJ79PlU4VgrQQ52SlfSWwCwqj8JSvcWSSHkguCflnNaHBIwpXPzq5adEIM0XVn0uG4hEEU0cu1iknQMOjf9e1VkkKpLm7gR1+J45D6WXrzijI7SS4uUtlkSCV2Ch5VyFPzrr6wvNJlWDUFh+8gbvQcr14qE0nrtlboq8D8vwnoc0Neypb28k8xIjjXc1G3tm99cJDb3kFvK0gZZXBEZPt7qD9OKRFutNulF7CqXUDDcki5UkfLuDWqaJr2UMNxHeK0kDExbeCVK4buOf05q18L6do+qa9nxJL+DGjSKJJNqu3s3c8ds1Y+KvEcutCJXt4oUjGAqc/1rI3DCmk5xp6Gmoy1sufHNxpEt0kPh+GOK2QY/DBAzWNmESNGX3OM5kUHB+YBomR8ZwaEvJEkUbI0i2KAcMfUffmtYxxVDT3Y/WLqymumk0+3e3hOMJI+8j9aG0/Vr7SrhpdPuXhZhtbafiFBs3zpkR3XCg+/vVUqpmiEurmS5maWZi7tyTWstNO0dfCguJL9XvX58n+SshLxIantprZLV1kjZpifS2eMUSV9AT2N1a2yTpNCHZvhY9qrZmVpCVHFMblsim81VAE2tvLctti/wCVP/GspGUHGeCKdaNLFGXj3D50LcStIxLHn6UieznnYtuB5qCSRn+Ik1K1vIE3lTj6VAcj3pgNNIelLSN0piIzXV2K6mB9MLcj3pxuBgVl4tS+f9anTUB3OK8v42NcholkBofUr6LT9PlupWACLnmq+G9VyFU8k1579r3iEKiaZbsRtG6TB704cTlKh5XpGd1jX7nVm1G4kdtvC4yMbc1h53JY5yasTKf4PEoPxMWPyqpkP7/SvRdLSNOKNWMNMHxU48H6UoANI3OXg5GTU64U5I61HGOOlP34GKCWI0nP14qDBaQU5mHautgdxPt86BoKjX1LkVYx8KMHpQCn1UZbyBuMfKriZTLW0YKw9j1+dX1nIjKdq9v6VnLc7XBHI681dWZXKlQRmm9nFNF5p0gVtvq5PStnpMJa19QcbT1PSsPYt+IOa3Hhssbefcdw9JzXNzLQodhDIF4pbfCsQw4aiWUdvipvlgHpXJZpWxzEKuc5oJkPLYo0LnHHWmtGP1o6CgA80TYyeTnuD1xSNH6iBxT1iZF9J4pt2qF0yea5XZ+GDk0IxO2nMrZzUcwKxnIpIGRuwx15qJmP5epqAuQ2M96O0+NWlRpSArdM1b0StkNvI6SDcCA3StJa3qw24Rh06cUlxFGYcEDb9OlVvAPOStZtqRqk4jtQuj65G4z0obR7vzpNjnoe9RavKDasF7dc1RaTdFbrHPTn51pGFxJbd2b5mAUYwDUTN86FtzN5O9k9NO3FhkKce9Y0a2Da034KHvniiLSQtAuT2FBaqS1uuem6usJMQDHQCtP+SfJZSZjb1fUUxmLVFLcGQ5bH9qqby7lXVbdI22p0bPtSirBst7e3gvLqOO6keKPruU4+lVOrWrzxXFrbK8zvlEA+JuaJjaMzKLiRvKLYcjrtzTLqe3h1IvppKRKwKEk8VcbTE2qsC0LTLvSrNbe9tZraROGWTrnPX9qs0kUvjI3YJxn2qbxBra6jNHt/Io3fNsVWLcIIySfVnHTt3pq5K2S2k9Fi0kIjkeWNXlIG2Ut8Azz+/FQSXEc8wlvjNMMZG2QqS2PTz7dOKddveR29vqd3HZ7bmQvCsfdVP5l6dqrpLq3+6yMxm+9ySZ6jygmOy/zZoiht1oRpAwypBB6EGo3kJOWbJqMym7lXyQnms2PKijxgAdcDig7iXZJJGzDzYziSPo6fUVql4IHXD9arLh896W4uc0PcXcUljtknnM6NiOMgGML3wc5zntitEgQLM/XmmR3j2tjODBFJHcYUO8asVx/K3UUBNNinahLZwLbtZym4cxfi74ygVz1wM8496ujRICdvWQaaud42nkmoN+WoiBvxU/3hTNBZFaNyrVCx5ou+bdMTQq5Z8Ku5jxjFIa6JJggVdhBPeoKmCSRyYeI7vYioWznpj5UwRc2d5H/DmjlI3dhiqaYgycU3d6qaTzSQqoJa5ZkCt2p2n2f3648sMFpj2skcYdlwDUUMzwyb4yVI9qZL/gXqWn/dGxvDVXDHeiLq7eb4zk96Eamv6JX5OO3Paupn7V1MdHo63LL3NSi8aqFL8HnIoiO8U/rWTicppdNvCqz3L52W8Zc+2a8a8QXz6lq0sz+ppHz1r0jXrtbTwfOyPtknfbjocV5dZR+deAnI2gtx3pQWzq4FScmEaidiogAAVcYHSqx+QaLvZPMlY/DntQbexq2dMFSG5x1pd3pyKZwG5rgw7fpQWSo2BTnYjmm8AUxmwKBUNkIJJqW1wWP9KHY+396msz+JQD6C8+k8dKkhkC4APWom4XmuUgHr86dkNWi2hbBBzVtatuGM81noZPUAehq6sZF3Af1rRHLyxo0+mKEkHO4d63vhhM+cWOPw/wClee6S226Ck9a9K8MkszRqFO5OTXL+R0zGH7Bvl4OV/auODzRrR4OT2odl9hXEmb0QsBUb8cE1PIuOQahkXiglg8nxdetLHle/FLKpyPamR7uf6VQibaW5oe6OIirfF2oyG2muF/C60kmnzLMi3AGCeCKSaHTqzLyuyzjjqauLZ0aEBuorUfwOCW3y6j1CqBrRbe8MftnFV8ikqE4OLsGjuGaXGWK9MNRRkO7awwOtO2IG3MBkcim3Ugx6j9KVoAWWH7x+ETyxwKubfwOkcP3hJG34z8qq4zwWQ5YEHr1FbS116KPTQkhAZV5+dTOU1WJrx4vUihmlEaGM5DgYIpIp1FtsA9Xt71Xy3glu3cHG44pGu0U5BOe5oonIG1iTZa4PHqqPT5c2y/OoNYlM8OCe9Q2rFIFReeK1S+pDeyxeTLHH7U1pkxh1Vu/PWnaHpEmt3hSOcwlBnjvSeJtHudEKfenDb+hFJON43spp1l4BfM8yZVBABPJPQVFqEtvHqDrG++JeNy8ZoSHUPIWVdqt5i7fpQ+qwSWLKJkdC6Bwr9cGtUtmbeiWWVkVWYYD/AAk96ha6A4Joa+McVjblbnzmky+M/BntQVvKsk215ljwCdzfIVqlqyC4uLh428ppA+1eMNkDIzQtxcIrlUcsvY4xmq2CZZjNulRNiNJ6zjdjsPmaEM5ZjimkMn1S8dWiWNnBPI2tg5+Rqxkmu7mxsdTmYF/u7W7u5yZU3ekfMg5+lWn2X21rq/idbDUIYri3kjaQxydGKjj+9S/a9eQL4k/h9mIorezTaFjGFVjyen6VGd8mNGrgsFJGPkmPvQjM0soSPG5mCgE46/OoWlB3ert9ameR9Q+5W0UEKyMohXygcuSfzZPxc1sJIJ8ReH9Q0eWcXUJRYWVGyykgsMjpVCUzGH3jnt3q907SYW1S7sdcujYSQxPgyxMcOv5eORVNNGiNiOQOPp0oiaohA55oiE4Yd+aijQZy2dvbFEW6brhF92oKvQkxyxJ4ptsJPODRNtdeQamvFVZmC5xUUMEk0gSEFnPQCgF0Wuk29/q2pCOBfMl7g0/xRo1zpk4FzFsJqPw5rF34b1hbuKMMy5VkcUX4s8UTeIZt8qhPpU/bL+CoyzDmkXrnNPCgtjNMYYarGESXTvGFY5xTIURlJbrUddQRQkgAPFRNT2PfmkUBmAPemgI66jfIi966mTYAt8R+aiIb5iQAcnNUG40TpgM2oQR4J3OBgUlI1lxRqzU+MpJ4tE02GY+raz4+RrLWce21aQkZY461d+PLr7xqiW69IlEY5qqvF8iCOL+UdKmPsXHqKXsrZiAevNQZLNT5GwaiLGg6UJx3GakAHtio1JxUir70DH7R1OOKjc07opyaYxGM0CREamtTiUVEaWM7ZATQMsHHHX9Kb+anMelRsefrQSFW43cjrVxZNjjFUcPBFW1ipJyTirj0Ycy0aHTH/GHP9a9J8Iv5ayXEh9Cxn9K8s08ETAkivRtDvZotInMJYyeWcbfasudWqORakatb9CudwNMa+jbuK8wHiGTodwpU19+hJ+tY/wDmK+RnpyXCOvBpzEP8PNYK01xdvx/1qyttZXrvrOXA0HyezU+WTxt+dMaMoOn7VVW+sr5fxf1qGTWlxy1R8chuSo2Gj3Ee3BOGp+rXCiPqM9qylnfrIPiwaJklLd81k4U9lfJqi6i1geTtY9BiqK+umnuC4P0qJmHQ46+9RkAjNUkkQ5uWhk1xIxwTnvUUTtKwB69BUxUYNQMpUZXORzmrvQF7/A5TZ+cH9QGce9VMVwi5SRvhyMZo1/ExW12Mh8wDFZkIZpmlY9Tuogm/2G5R8Fi8yhuv0psl5uwGPQVXSy+UxGetNnwsO4Md2Mn2q6JsLmnDLTPvPpBHtVRNcFVHOOad5/pGDVpaGXenavc6bdpcWrgMp6How9jU/i/xNNr9xE7r5aRjAXNZhrg+9JEyyzRxlsbmC59qWCvIMnVE1w5jwCQKg1jVp9Qm825k3sqhR9BT9T8q2uijP5qDPNUMr5zWkUSHTyxRwW0kTMZsktnkcdKGgeK4muXup/KxG8inHxv2X9a64uITpkUQX8cSbt/+XHSqx5OSM1okUkF3N1HJHbLHCI2jj2u+7PmNknd8uoH6U2eRN6eTv5Rd27+bv+ldb2LT2Mtysi/hHLRk4Yr7inaPKI7wFreO4Dq8eyQkAblI3ce2c/pVeND0OSe4sdQRrOf/AGiGT8OWBs+oHgqaS9upbp7ia+eaW9kYOZCevXdu+fT+tWd/pdvp8VreaTcQ34hlHnCRCCCOeVPVDVO0c13du6xbnYtIyRrwO549qE72g0S6pfW95HZi3sxbPDCI5CJC4lYfm56fShpLqVrRLVnYwI5dUwMAnr86trXTYYbdLjUEufu9wrKnkx8q35eW4I+hoG9sZbefypI5YkJ3KJRjg96FXSKsBmZzJuZix/m3ZzVlpOmQ3Wx7i9tIUdXP4khypXsQOee1BtDt+eaOXRbs6P8AxJIpDbbzH5mPTu9s+9J/6WivYsmY1YFc0+2by5Qx7VHsZWywI/SpI13sF3YJ6ZpstdbEmbc2cdaOtbORbP75HMiFTgDd6j+lBzJsO1ydwNROwVsRudvzoDxovtJj0+9jMd5OyTsep+HFVWqW0dvcMsMm9AeDVjq2m2tpZwS295HM7Llgg6VU3FysqABAuKS9iQK3yqLvUoBbOO1RY5qhnClPT+1Nzz3pwwRyaCWMpMZp7bR0P61GWxTEyXDe9dUPmH511AtlOUPcYq58H2huNeg4OI/xGI7AVC1v8qM0BmtNTRlyNwKHHzFGJpPkuLAbgm/8SOzcr5jMeewofU5hJMxU8Z4qa1Qx6pKWYAgNwe9AXHLml4Kivsv4gVsHtTG4/ansCB0pvXj+9QbjOR+lSK3603b7Uqdc1QDieO2ajcnpUhPc9ajfpigRGaWkPNJUjLGM7o6Ychv1ptq/4eKWQ+qqJJ4m5+lWVnIciqqLntVha56mqiZ8itFxbuPMHvW/0CXzNPlQBv8ADPA615xA2WyeK9D8DyB5TET8SkUuX9bOJrZmbyLdcEqDz8sUOYjV/q1v92v5I3IOD1oRo1I4pp6szvwVW0880qySx8qxFHtEvtTPu4PQU7CwYXlx/OaQ3c27Jc1M1se1CzRMtPQ9FvY6u0fDHFXMOt7oz6ulYkI9OXzEbcM1EuKMgo1tzrRzkN/WprHXM9TWKaQ7uRTo5ijZU1L4YtUFM9Kt7yKYglhRE0oKfED7V51DqTx0SNYbjk1i/wAd+AtmrniYruA9PvUCsIwTuxnjrQK6wGsQUf1DqKzGoanO0jlS3qNEeCXkaV9GsuGDHOaYvKYYkjrisfDrcsa4YnitF4f1OLVbyK2cft3olxuOysWTS27TlURSct2FT6haJalERsno1ejfddO0fT98+xBtyPevHtQ8RR3GtTBT+HuwtRxt8iddFyg0XcljdnTUuGtHSHOFkYYBpbf7kkbRXUf4mz0ke9G6h4mnvtGgslRVjQAbh3qmspYVut14C8eDkVSutkOvABc4b4R9aFuivkxoIijrnc381WiRodQjBGyJ5B+i1cfaBDokctiNDmMrFMy85ANUpU6BLVmN1CFYY4CrEs65Ye3ND2lrLdGXydmUXcQzYz9KM1Rt8wT8kahVo3w3rE2hi+MFpbzm6h8jzJlz5OT8Q+daNtLQ0EWGu6RbeBbzTZNMD61NJhLsjO2MkE854PHSqzw7dWlpq0E2pWrXVkp/FhDbGKkdj796AltwtxIkbiRVYqHH5h71YXVjc25jN0rAuoKk91xQopWvZWRsvGniDw7eaTFZ+GdLNmPM3SO0e1mAHc5OayulXr2N00ywwTFo2TE8e8DI+ID3HY1EsEctxEkBcBginzCB6uN3yxmtDp/h/U7bxIdMjt4ze4P4FwVQSKRnbzxkj51KUYRxC3J2Vzapey6ZBp81zJJY27bo4C3CZ64qw8V2+lxJZJo15Pcx+SC/m/kY/l6DpTZdLi0zVryz1rdAUVgojTzMPjKg8jH1qpaM7N+Sw+E/I9qapu0F+CbT47KWYrqRlG7hWQDAoe4zbtJBbzyNBuyAcgH54961XgjX7HRFvTe2izSvH+C5UNhvbnpWY1Cf7zdSyYxvYtQm8mqL8k2sG0ubW3uIJovOKBZYI4TGEI/XBqlWLdNGF6FqnYZroEJuFCn1DkVS0ir0M1EhpOBQMcbSSbV6npRs6ncd3XNE+H7GG+1eC3uZlhjZuXY4xQ3Ssa60V8lpNGh3gjFMZYhAMBvM75rYeN9OtNOmVLG585Mdc5rO3VxBLaoiQKjKMEjvRGWSTQk2VULbWNdIcnpipYMb+RTJF9VML3RBzTWOKJYgpgCoUQGQBulMZEWrqNuLNVTcpoXyiopk3ZHXU7/rrXUwD/LDU3ye4605JUNTDB+E5qjn2CvaB7rz16kEN+1Z25Xa5Fa5fSef1qg1SDbO2B15qGjfhnumVDdP9ai/NiiGXrTNvtUnWRfKm4xUjL70hXNAxNtNcU/BqI5Y0AMbtSU/GKTGTjFS0MItx+GTThzyaey+XEoFRrnOe1USTrgUZbt+Wg0ouEYOaqJE+izt8ZGTW48IsscsbZ4zzWFth6sZx862nh3lo1UUcn6nFPssvHTRw3yOIyqyAEHHWs556bch/wB6b9sWpFNSsreEYMceWOe/tWFj1qZVw3NRxtKKTL+ByWSN4JC3I5HyNSxzAdRWGi1j/MVNWen6yQ3qkDj2NaaZMuCSNT5qE1xRWqtXUYJIRviw/wDMtSNeQRx72uVUf5qVGWDDlt0+VMktxjpQ1tcCdd0MiuPkaK89lXDAjFG0KmCSWwPQVD91JPAoo3ALcrino6N3p7DYGLJj71DPC8dXsWNvagb5c570k2CZStK6HFRSTnOWBo1YC7fDTbmABcYq7NE0ASSxsKu/B95aadqAuJDhvf2ql+7ioXtuuDg1Mlao009WemfaF4it9X0JFtJcSjjg15KySIc8596dIJY+N7Ee1MEsncE1EIxgsUbxi1u7LjSdWaE+XMfTV6Ly2K7vNXBrEGbLcjipVkjbqWFDimyJcN7Rt5buCVUKOvAwea0HhvwtPr0PnrKsVtuxv6k/SvKtob4ZDXrP2S60tvpc1ncTKNj7lBbtWXLCUYXEzXHGL2w3Vvs5uDOhs7xJN3xNLxisVqFpc6VcNbXilPVyAfiAPX+9Wvj7xzqC67NaaedkMDbVYfmrz66v783/AN4vGkafdkiUHp7fSlxRnVzZb48v1NTCkbM8kYwm7gN1xWp1/UNFkhit9GsJo4vJ2yNK2WMnXcuc4AOeO9YzS9SguE9W2KQn4T0/SrVVptb2YNuOmPWNS0ZC7cpyPerG1e7juVu7e4lFzEwYSK58xfn79qGgjIwzA8jirSxvxa2d5bm3hlFwoAdh64m91btxxik2xJldeSTXc7z3MjSSucs7ckmp5LhpY2toVSC3kcP5bEYD4x8RGRmpoYptRusKQ9xI2AoX1P8AQAfKpdPmGnXEV2EtpnRmDQTKW4x1IIx/Why0Uv6UskBVfUh6/FSx23mQyZR8r6shcjFXF5dwy2EcMds0UoYu7+aWV8+y9FrrPXL2z0+4so5B92n5ZCop5PwUjOtF1qFoyk6Fc9asmXdk0OYmkb0jkHrVWVlrZBcLiViVzQrL6sjIqwkjaQnALY+VQuvpxgcU0NMEmLyH1sTUDJg1Y2sUbXCCclY8+oipdTgt45T91ZmTtmnfgdldaW3mTim3kexzj3qeN3jYlaglJZsnmmK7dgbZXpU9vbrJEW3DNJ5e99oB57UY2nTQAF1ZVPvRY2yulZ+EzmiprORLcO64zUEiiOTcDkipptQaSPa54FMT/gD5J+ddXeZ866mLZUw3w7mj4b4e9D6p4Z1DT2O+JyB8qp2MkTYdSp+dSpm+EJ9GujvQw5puoos1usqDp6TWYjumXvVzo9394Z7V+kinHf1dqvJMylwuH2QDJFg9ODQ4UUcXCsUkFNkg9OVpUaqVdley80m0j/SiHiI5pjJgVNGlgjAk4BpcbRUipnJFIcdDQOyFuaSMYlA+dOce1IpK4PegYbLzxUSqaliZZ8Zba1E+SFXrmn2Q5JaB0U56cUVCD07V0aewqeKLJ4zTSIlJBEKksD7VuvCoEML3E2EhhUszntVH4e0qS6mUADZnJZugqHx1qyxH+F6f/goMSt/M3ypSd/U5knOVIyHifUX1XWbm7cr624x0xVVzRBUnOaYY6lo7opJUQ12SDxUjJ/2puKVFEkV1PF8EjCpm1CWQYnVZR86FptFsVIPhu4lb0mWH/cOcVfafr7pGVlmjuMD0h+DWSxXU8iJcal2attfkQk3FkFXsVY1PHr1oyjeXjJ7Fcj96yCyvH8DsKl+8swAkRHA+WD/SmpkPgg/BvobqKaMGCdHyM7Q3P7UzzJS2TnHzFYNJE/K0kZ/eiLa4uI23Q3X6b8A/pVKRk/xvTN/DLtGW21DdSxuOQc1mI9Zu1cefEjDvgY4o7+JQSOQHxj+YYpqjJ8MokzOobg1zc9KYdrngg8Z4phcr3xVBQk0IbrSRxLtwRXecx7UzzgrYIpUUsqoiazyxKioWs8REjqKP3tjKjiovMbzPUODSxRanIq2jcLnBFNEk8LZR2X6GrqRQzY28YoWW28z0xgUmmaLkT7Avv0/mB2bLA5yasdQ8QTatJG2pIszouxXAw2KCns2XGOeKfHp0juoU9snNTsbwqwpFgdODs+tERT3UWPIucgdBuyP60PJZOq5HQcGoVSRW2qDnpVX7MtS8mktdduY1xcW6vjuDtqxt/EFi8ZEyTQy7uDjcpGPlznNZKF5lTKs3NSLdHd+KisPpSfHFmbgba11C1mYeRcJu7DO0/wBaOVGMcr5Q7cAhiM8+1YBpLVuqSIcdj0NLb3DQtutbpk3dc8VL4vTJxN9fPc4igud34KhVDLgqvXH9aDxnis7HrF+qY/Dmx0bqauPBs2oX3iCEuQsUXrcGPKke1Q4OKtjoJDDzlt2KpI+Aobg81uPDfhxLNWub5o5OMgDpihvFPh3+K/jWsxhnwBx3xVBrXiHWNN002t5aRl9u37wmRn6jpWG+RJQf+lpYv7EeuX2nyajKmmqYjyrAHg1SOpLVlWupPPMobDE561a2Oqb/AET9feul8eK0JprbLNoyvUVGyn81TK2cHqKPjtZdQfbbQH54qcqFZUrjBGKgkUZ4rY/+VJFsmllOGHOKy91CIpCu4ZFEZqXQddgsEhhuEkxkqc1eahqEl9aBivGKomGaXz3Ee3PFU0nsbAplO45NQEUXJyaiKiqsqwbbXVPsrqYrPpW/0C2u1IkiVs9cisL4i+zW0ugzRIEY+wr1cdKgmrx4c049M65QXZ8x699m9/ZFmt1LqPase1lfaZdK0kToyNnNfXd+qlW9I6e1ec+MreHY34Mf/CK7+LkcnswzaW9njmpRbljuMDEq7uOx71XJdGHhslc1p9YRRo9phQOT2rIXPQ/Sui/JXF9o7LFWjlX0t17UjR+kgDrVUhO/rVjEapOxtY9EMkZUYxjmoJB6qOuetATfEKTRcXZGwzTOtP70nc0ixoyOh560db3RRdrDI+tB9qkXpSToX7dlrDcRntVhZurPx0qjt/yfWri16vWidnNzRUejfafHJJ4Zvzb+l1hPTrXnU1s5JJ5Neiab/wDlPU//AONf71ivepguzGEnHaKh7YnqtQPaj3I+tXklCP1ptG8ZtlO9u3tn6VFsw3qBqym+Kmycxtnmk0bJle7EnGBj6VC64+dEN8VMk/LUssH2mlYALjvTz0pPyfrSoYztSUrUlIB1Nru9d3oAfHI8ZyjkUQl6cgSxxv8AUYP9KGppp2GKLIXUG4PEZIX6dcii7WU5ZjMkwPYnBqiPSnR9apMhwVF598KsN8BHzBogTWzcs2CPeqSBm2/EevvRMnxVSkyHBF/H5ckYMR3DpSMgHFQaL/h/rRsvxmqTOR90DyMfy4pnwmuk/wBaY3UfSgaQ/O/NPWQnB6EGoYfiP0px+E0A+wwest6c5HIpVJ3BmGMUtr8X6U+b43+tBmdDDDJJId2Aw6exoa4jVVVcepOrCprX4v0qYfDQLJ2AyQo0Yf1Bj09qCkRkblTV/eKu1vSOntVf/wDNH/XamaRmwIxyIu7aR86mttQurZg0E0iMO6tRk3+BVYvxUi4vJbNLZ+OdZt1CvN5qjtIM1Z/+eI76ExalaI6kY4rBfmNd/wA6zfHG+hlpqSWUszPZMUU/lbtVe0Tryv8ASoW6VKhO3rWgt+w+x1Se1kQkB1U8q3eva/CrW89jHPDGFDrnHtXhcPxV6z4Hdv4UnqPT3rm/JinGwX7Gy1IlrV1XuteEeJGlt9TkGceqvbUJ2nmvHfHf/wCIP9az/E7Y59or7W7Ei4Y80QD6s9qo4P8AEq5tPiWulqiGqCVt5Lg/hoTUdxZzQf4iYra+HVXaPSP2oDxV8ZrFTd0TerMia6ub4q6tR2f/2Q==" alt=""> text/html 2014-02-11T21:17:56+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN مجازی http://perx.mihanblog.com/post/490 <font style="font-size: 10pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-height: 16px; "><strong><span style="font-size: large; "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">مجــــازی&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 255); ">هستیم...امــــا...</span><br><br><span style="color: rgb(255, 0, 255); ">دلمــــــان مجازی نــــیست... میشکند...</span><br><br><span style="color: rgb(255, 0, 255); ">حواست به</span><span style="color: rgb(153, 0, 153); ">&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">تایــــپ&nbsp;</span><span style="color: rgb(255, 0, 255); ">کردنت باشــد..</span></span></strong></span></font></font></font></font></font></font></font></font> text/html 2014-02-11T21:16:55+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN میترسم http://perx.mihanblog.com/post/489 <font style="font-size: 10pt" color="#330000" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-height: 16px;"><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="2"><strong>می ترسم از اینکه</strong></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="2"><strong><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></strong></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="2"><strong>روزی</strong></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="2"><strong><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></strong></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="2"><strong>یک جایی , من و تو</strong></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="2"><strong><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></strong></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="2"><strong>خیلی دور از هم</strong></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="2"><strong><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></strong></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="2"><strong>شب و روز در آغوش یک غریبه</strong></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="2"><strong><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></strong></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="2"><strong>بی قرار هم باشیم</strong></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="2"><strong><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></strong></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="2"><strong>و بعد از هربار هم آغوشی</strong></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="2"><strong><br style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></strong></font></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;"><font style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; " size="2"><strong>به یاد آغوش هم بی صدا گریه کنیم..</strong></font></p></span></font></font><font color="#330000"> </font> text/html 2014-02-11T21:15:33+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN نیا باران... http://perx.mihanblog.com/post/488 <font style="font-size: 10pt" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-height: 16px;"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; " align="center"><font size="3">نیا باران.....</font></p><p dir="ltr" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; " align="center"><font size="3"><font style="font-size: 10pt" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; line-height: 16px;"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; " align="center"><font size="3">نیا باران.....</font><font style="font-size: 10pt" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt" face="Tahoma"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; "><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px;"><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; " align="center"><font size="4">بعضی وقت ها سکوت میکنی چون اینقدر رنجیدی که نمیخوای حرفی</font><font size="4">&nbsp;بزنی...</font>&nbsp;</p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; " align="center"><font size="4">بعضی وقت ها سکوت میکنی چون&nbsp;حرفی واسه گفتن نداری ....</font>&nbsp;</p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; " align="center"><font size="4">گاه سکوت به اعتراضه گاهی هم به انتظار....</font>&nbsp;</p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; " align="center"><font size="4">اما بیشتر وقتا سکوت....</font>&nbsp;</p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; " align="center"><font size="4">واسه اینه که هیچ کلمه ای نمیتونه...</font> <br></p></span></span></font></font></p><p dir="ltr" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; " align="center"><font size="3">زمین جای قشنگی نیست من خود اهل زمینم</font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; " align="center"><font size="3">خوب میدانم که گل در عقد زنبور است ولی</font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; " align="baseline"><font size="3">پروانه را هم دوست دارد</font></p></span></font></font>زمین جای قشنگی نیست من خود اهل زمینم</font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; " align="center"><font size="3">خوب میدانم که گل در عقد زنبور است ولی</font></p><p style="margin-top: 10px; margin-bottom: 0px; text-align: center; " align="baseline"><font size="3">پروانه را هم دوست دارد</font></p></span></font></font> text/html 2014-02-11T21:14:20+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN یادت باشد http://perx.mihanblog.com/post/487 <font style="font-size: 10pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font color="#ffffff"><font color="#ffffff"><span class="Apple-style-span" style="font-size: medium; color: rgb(204, 204, 204); line-height: 16px; ">یادت باشد..<br><br>هرکسی سرگذشتی دارد<br><br>هرگاه جای من زندگی کردی...<br><br>آنگاه میتوانی<br><br>درباره من قضاوت کنی...!</span></font></font></font></font> text/html 2014-02-11T21:13:45+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN تقصیر http://perx.mihanblog.com/post/486 <font style="font-size: 10pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font style="font-size: 8pt" color="#ffffff" face="Tahoma"><font color="#ffffff"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 11px; color: rgb(97, 97, 97); line-height: 16px; "><strong><font size="2"><span style="color: rgb(204, 204, 204); ">تقصیر من نیستــــــــــ...</span><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="color: rgb(204, 204, 204); ">به</span>&nbsp;<font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " color="#cc0000">تـــــ♥ـــو</font>&nbsp;<span style="color: rgb(204, 204, 204); ">که می رســــــــــم...</span><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="color: rgb(204, 204, 204); ">تب می کنمــــــــــ،</span><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="color: rgb(204, 204, 204); ">ب</span><font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="color: rgb(204, 204, 204); ">ه</span>&nbsp;</font><font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " color="#cc0000">تـــــ♥</font></font><font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; background-color: rgb(0, 0, 0); margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " color="#cc0000"><font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">ـــو</font></font></font></strong><strong><font size="2"><font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="background-color: rgb(0, 0, 0); ">&nbsp;</span><span style="color: rgb(204, 204, 204); ">که می رســــــــــم...</span><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " color="#ff9966">هوس آغوشتـــــــــ&nbsp;</font><span style="color: rgb(204, 204, 204); ">میسوزاندم،</span><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="color: rgb(204, 204, 204); ">به</span>&nbsp;<font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " color="#cc0000">تـــــ♥ـــو</font>&nbsp;<span style="color: rgb(204, 204, 204); ">که می رســــــــــم...</span><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="color: rgb(204, 204, 204); "><span style="color: rgb(255, 0, 0); ">لبــــــــــــــانم</span>&nbsp;از عطشت له له میزنند،</span><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="color: rgb(204, 204, 204); ">به</span>&nbsp;<font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " color="#cc0000">تـــــ♥ـــو</font><span style="color: rgb(204, 204, 204); ">&nbsp;که میرســـــــــــــــم...</span><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(204, 204, 204); "><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="color: rgb(204, 204, 204); ">نگاهم خمـــــــــــــار</span><font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " color="#cc9900">&nbsp;نگاهت<span style="color: rgb(204, 204, 204); ">&nbsp;</span></font><span style="color: rgb(204, 204, 204); ">میشود،</span><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(204, 204, 204); "><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="color: rgb(204, 204, 204); ">به</span>&nbsp;<font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " color="#cc0000">تـــــ♥ـــو</font>&nbsp;<span style="color: rgb(204, 204, 204); ">که میرســـــــــــــم...</span><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; color: rgb(204, 204, 204); "><br style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; "><span style="color: rgb(204, 204, 204); ">تقصیر&nbsp;</span><font style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; " color="#cc0000">تـــــ♥ـــو&nbsp;</font><span style="color: rgb(204, 204, 204); ">نیستـــــــــــــ،</span></font></font></strong></span></font></font></font> text/html 2014-02-10T21:32:54+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN نمیدانی http://perx.mihanblog.com/post/485 <p class=" "><font size="3" face="impact"><span dir="RTL" lang="AR-SA">نمی دونی تو این روزا چقدر از زندگی سیرم</span><span lang="AR-SA"> </span></font></p> <p class=" "><font size="3" face="impact"><span dir="RTL" lang="AR-SA">دارم می میرم از اینکه تو رفتی و نمی میرم</span></font></p> <p class=" ">&nbsp;</p> <p class=" "><font size="3" face="impact"><span dir="RTL" lang="AR-SA">نمی دونی تو این روزا چقدر یاد تو می افتم</span></font></p> <p class=" "><font size="3" face="impact"><span dir="RTL" lang="AR-SA">ته دنیام نزدیکه نگاه کن کی بهت گفتم</span></font></p> <p class=" ">&nbsp;</p> <p class=" "><font size="3" face="impact"><span dir="RTL" lang="AR-SA">کجا باید برم بی تو، تویی که قدّ ِ دنیامی</span></font></p> <p class=" "><font size="3" face="impact"><span dir="RTL" lang="AR-SA">که هر جایی رو می بینم نبینم پیش چشمامی</span></font></p> <p class=" ">&nbsp;</p> <p class=" "><font size="3" face="impact"><span dir="RTL" lang="AR-SA">برم هر جای این دنیا شبم با بغض دمسازه</span></font></p> <p class=" "><font size="3" face="impact"><span dir="RTL" lang="AR-SA">آخه هر جا یه چیزی هست منُ یاد تو بندازه</span></font></p> <p class=" ">&nbsp;</p> <p class=" "><font size="3" face="impact"><span dir="RTL" lang="AR-SA">نمی دونم تو این برزخ کی از این درد می میرم</span></font></p> <p class=" "><font size="3" face="impact"><span dir="RTL" lang="AR-SA">نمی دونم چرا یک شب فراموشی نمی گیرم</span></font></p> <p class=" ">&nbsp;</p> <p class=" "><font size="3" face="impact"><span dir="RTL" lang="AR-SA">منُ اینجا بکُش وقتی قراره تازه رویا شی</span></font></p> <p class=" "><font size="3" face="impact"><span dir="RTL" lang="AR-SA">اگه تا آخر دنیا قراره تو دلم باشی</span>....</font></p> <br> text/html 2014-02-10T21:30:17+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN هر جا که باشی http://perx.mihanblog.com/post/484 <font size="3" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA">برای دوست داشتنت</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">محتاج دیدنت نیستم</span>...<br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">اگر چه نگاهت آرامم می کند</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">محتاج سخن گفتن با تو نیستم</span>...<br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">اگر چه صدایت دلم را می لرزاند</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">محتاج شانه به شانه ات بودن نیستم</span>...<br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">اگر چه برای تکیه کردن ،</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">شانه ات محکم ترین و قابل اطمینان ترین است</span>!<br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">دوست دارم ،&nbsp;</span><span dir="RTL" lang="AR-SA">نگاهت کنم ... صدایت را بشنوم...به تو تکیه کنم</span>&nbsp;<br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">دوست دارم بدانی ،</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">حتی اگر کنارم نباشی</span> ...<br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">باز هم ،</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">نگاهت می کنم</span> ...&nbsp;<br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">صدایت را می شنوم</span> ...&nbsp;<br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">به تو تکیه می کنم</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">همیشه با منی ،</span><br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">و همیشه با تو هستم،</span>&nbsp;<br> <br> <span dir="RTL" lang="AR-SA">هر جا که باشی</span>!......</font> text/html 2014-02-10T21:23:22+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN چقدر http://perx.mihanblog.com/post/483 <h1 style="padding: 0px; text-align: right; background-color: rgb(250, 250, 250);"><p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt;" align="right"><span style="font-weight: normal;"><font size="3" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA">چقدر خواب ببینم که مال من شده ای</span></font></span></p> <p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt;" align="right"><span style="font-weight: normal;"><font size="3" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA">و شاه بیت غزل های لال من شده ای</span></font></span></p> <p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt;" align="right"><span style="font-weight: normal;"><font size="3" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif">&nbsp;</font></span><span dir="RTL" style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-weight: normal;" lang="AR-SA">چقدر خواب ببینم که بعد آن همه بغض</span></p> <p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt;" align="right"><span style="font-weight: normal;"><font size="3" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA">جواب حسرت این چند سال من شده ای</span></font></span></p> <p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt;" align="right"><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-weight: normal;">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-weight: normal;" lang="AR-SA">چقدر حافظ یلدا نشین ورق بخورد؟</span></p> <p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt;" align="right"><span style="font-weight: normal;"><font size="3" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA">تو ناسروده ترین بیت فال من شده ای</span></font></span></p> <p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt;" align="right"><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-weight: normal;">چقدر لکنت شب گریه را مجاب کنم</span></p> <p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt;" align="right"><span style="font-weight: normal;"><font size="3" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA">خدا نکرده مگر بی خیال من شده ای</span></font></span></p> <p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt;" align="right"><span dir="RTL" style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-weight: normal;" lang="AR-SA">هنوز نذر شب جمعه های من اینست</span></p> <p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt;" align="right"><span style="font-weight: normal;"><font size="3" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA">که اتفاق بیفتد حلال من شده ای</span></font></span></p> <p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt;" align="right"><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-weight: normal;">که اتفاق بیفتد کنارتان هستم</span></p> <p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt;" align="right"><span style="font-weight: normal;"><font size="3" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA">برای وسعت پرواز بال من شده ای</span></font></span></p> <p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt;" align="right"><span dir="RTL" style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-weight: normal;" lang="AR-SA">میان بغض و تبسم میان وحشت و عشق</span></p> <p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt;" align="right"><span style="font-weight: normal;"><font size="3" face="tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><span dir="RTL" lang="AR-SA">تو شاعرانه ترین احتمال من شده ای</span></font></span></p> <p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt;" align="right"><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-weight: normal;">مرا به دوزخ بیداریم نیازی نیست</span></p> <p class=" " style="margin-bottom: 0.0001pt;" align="right"><span style="font-family: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium; font-weight: normal;">عجیب خواب قشنگی ست مال من شده ای</span></p></h1> text/html 2013-08-14T10:34:48+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN لطیفه و خنده و شادی http://perx.mihanblog.com/post/482 <p><font>بعضی ها شبا با عشقشون اس ام اس بازی میکنن تا خوابشون ببره ، بعضی ها هم مث من با چراغ قوه ی موبایلشون نور میندازن تو چشم پشه ها …</font></p><p><font>.</font></p><p><font>.</font></p><p><font>بعضیا هم هستن اینقد ماهن که میخوای هی نگاشون کنی …</font></p><p><font>چیه ؟ چرا همتون زل زدین به من؟!!!!</font></p><p><font>.</font></p><p><font>.</font></p><p><font>همیشه تلاش کردم با کمترین امکانات بهترین باشم ولی متاسفانه آب قطع بوده !</font></p><p><font>.</font></p><p><font>.</font></p><p><font>خونه ای که توش هفته ای حداقل یه بار قرمه سبزی درست کنن خونه نیس ، بهشته !!!</font></p><p><font>.</font></p><p><font>.</font></p><p><font>بچه که بودم یه روز بابام منو برد بهداری واکسن بزنم ، آقا تا چشمم خورد به آمپول شروع کردم خون گریه کردن و التماس کردن … چند نفرم زیر بقلمو گرفته بودن و منم زجه میزدم ؛ تا الکل رو زد به بازوم گفتم کارم تمومه و به عنوان آخرین حرفم گفتم “یا حسین شهید”</font></p><p><font>آقا همه پرسنل از خنده موزیاییک بود میجوییدن هااااا …</font></p><p><font>یه همچین آدم کولی ای بودم من یعنی ، بعععله !</font></p><p><font>.</font></p><p><font>.</font></p><p><font>اینا که یه تار موی همسرشون رو به یه دنیا نمیدن ، اگه همونو تو غذا پیدا کنن ؟ صداتونو نمیشنوم ؟!؟!</font></p><p><font>.</font></p><p><font>.</font></p><p><font>گاهی یه چیزایی تو یخچال پیدا می کنم که بعضا فقط دو سه سال از خودم کوچکترن !</font></p><p><font>.</font></p><p><font>.</font></p><p><font>تا حالا دقت کردین هرچى به اواخر مرداد نزدیکتر میشیم از اوایلش دورتر میشیم ؟؟؟</font></p><p><font>خیییییییییییییییلی دنیاى عجیبیه !!!</font></p><p><font>.</font></p><p><font>.</font></p><p><font>من مطمئنم یه روز یخچال از من انتقام میگیره و هر نیم ساعت یه بار میاد در اتاقمو باز میکنه چند دقیقه بهم خیره میشه بعد دوباره درو میبنده !</font></p><p><font>.</font></p><p><font>.</font></p><p><font>دختره با ۱۲۰کیلو وزن توی قسمت علایق زده : ورزشهای رزمی !</font></p><p><font>یاد پاندای کونگفو کار افتادم</font></p> text/html 2013-08-14T10:32:36+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN استاتوس های فیس بوکی http://perx.mihanblog.com/post/481 <p><font>هواکشِ توالت چیست ؟</font></p><p><font>اصلى ترین وظیفه ى هواکش توالت تولید صداست براى آرامش خاطر شخص مشغول در محل و همچنین سایر وابستگان در خارج …</font></p><p><font>کلا بو بهانه ست !</font></p><p><font>.</font></p><p><font>.</font></p><p><font>همین الان به یه آگهی ماشین زنگیدم ۱۵بار زنگ خورد ، طرف با عصبانیت برداشت گفت وقتی برنمیدارم یعنی فروختم دیگه …</font></p><p><font>گفتم به سلامتی ایشالله خرج اعصابت میکنی دیگه ؟</font></p><p><font>.</font></p><p><font>.</font></p><p><font>بچه که بودم یه همسایه داشتیم یه دختر هم سن و ساله من داشتن اسمش “نهال” بود ، فکر کنم الان واسه خودش درختی شده …</font></p><p><font>.</font></p><p><font>.</font></p><p><font>به بعضیا باید گفت :</font></p><p><font>این قدر کلاس میذاری ، زنگ تفریحم داری ؟</font></p><p><font>.</font></p><p><font>.</font></p><p><font>بچه که بودم فکر میکردم زمان قدیم همه جا سیاه سفید بوده !</font></p><p><font>.</font></p><p><font>.</font></p><p><font>دختر ۱۲ساله اومده پست گذاشته از درد تنهایی بمیر اما زاپاس عشق کسی نشو …</font></p><p><font>خب سوالی که پیش میاد اینه که عروسک این بچه رو کی ورداشته ؟</font></p><p><font>.</font></p><p><font>.</font></p><p><font>دیدی رو پله برقی که هستی جهت مقابلی ها چه جوری نگات می کنن ؟؟؟ آدم نمی دونه کجارو نگاه کنه !</font></p><p><font>اثن یه وزییییییی میشه …</font></p><p><font>.</font></p><p><font>.</font></p><p><font>لذتی که در کشتن پشه هست در شکار ببر بنگال نیست !</font></p><p><font>.</font></p><p><font>.</font></p><p><font>بعضی آهنگها به درد این میخورن که بریزی توی فلشت و توی ماشین همش ردشون کنی تا برسی به آهنگ مورد علاقت !</font></p><p><font>.</font></p><p><font>.</font></p><p><font>دختره اومده میگه ببخشید شما که کامپیوتری هستی نرم افزار free space داری ؟ هرچی میخوام کپی کنم رو هاردم پیغام میده free space نیاز داری !!!</font></p><p><font>خدا سر شاهده قلبم گرفت</font></p> text/html 2013-08-14T10:31:09+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN لطیفه http://perx.mihanblog.com/post/480 <p><font>هواکشِ توالت چیست ؟</font></p><p><font>اصلى ترین وظیفه ى هواکش توالت تولید صداست براى آرامش خاطر شخص مشغول در محل و همچنین سایر وابستگان در خارج …</font></p><p><font>کلا بو بهانه ست !</font></p><p><font>.</font></p><p><font>.</font></p><p><font>همین الان به یه آگهی ماشین زنگیدم ۱۵بار زنگ خورد ، طرف با عصبانیت برداشت گفت وقتی برنمیدارم یعنی فروختم دیگه …</font></p><p><font>گفتم به سلامتی ایشالله خرج اعصابت میکنی دیگه ؟</font></p><p><font>.</font></p><p><font>.</font></p><p><font>بچه که بودم یه همسایه داشتیم یه دختر هم سن و ساله من داشتن اسمش “نهال” بود ، فکر کنم الان واسه خودش درختی شده …</font></p><p><font>.</font></p><p><font>.</font></p><p><font>به بعضیا باید گفت :</font></p><p><font>این قدر کلاس میذاری ، زنگ تفریحم داری ؟</font></p><p><font>.</font></p><p><font>.</font></p><p><font>بچه که بودم فکر میکردم زمان قدیم همه جا سیاه سفید بوده !</font></p><p><font>.</font></p><p><font>.</font></p><p><font>دختر ۱۲ساله اومده پست گذاشته از درد تنهایی بمیر اما زاپاس عشق کسی نشو …</font></p><p><font>خب سوالی که پیش میاد اینه که عروسک این بچه رو کی ورداشته ؟</font></p><p><font>.</font></p><p><font>.</font></p><p><font>دیدی رو پله برقی که هستی جهت مقابلی ها چه جوری نگات می کنن ؟؟؟ آدم نمی دونه کجارو نگاه کنه !</font></p><p><font>اثن یه وزییییییی میشه …</font></p><p><font>.</font></p><p><font>.</font></p><p><font>لذتی که در کشتن پشه هست در شکار ببر بنگال نیست !</font></p><p><font>.</font></p><p><font>.</font></p><p><font>بعضی آهنگها به درد این میخورن که بریزی توی فلشت و توی ماشین همش ردشون کنی تا برسی به آهنگ مورد علاقت !</font></p><p><font>.</font></p><p><font>.</font></p><p><font>دختره اومده میگه ببخشید شما که کامپیوتری هستی نرم افزار free space داری ؟ هرچی میخوام کپی کنم رو هاردم پیغام میده free space نیاز داری !!!</font></p><p><font>خدا سر شاهده قلبم گرفت</font></p> text/html 2013-08-14T10:27:58+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN خنده http://perx.mihanblog.com/post/479 <br><br>خستگى و کوفتگى بعد از بیدار شدن خودش یه استراحت مفصل میخواد !<br><br>.<br><br>.<br><br>ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺱ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ :<br><br>“ﮐﻠﯽ ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻧﻔﺲ ﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﻣﺮﺩﻥ”<br><br>ﮐﺎﻣﻨﺖ ﺩﺍﺩﻡ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﭼﺮﺍ ﯾﻪ ﺧﻤﯿﺮ ﺩﻧﺪﻭﻥ ﺧﻮﺏ ﻧﻤﯿﺨﺮﯼ ﺁﺧﻪ ؟؟؟<br><br>طبق معمول بلاک شدم …<br><br>.<br><br>.<br><br>بابام سر ظهر اومده خونه داد میزنه میگه :<br><br>شماها که هم خوابید پس این کولر واسه کی روشنه ؟؟!!<br><br>.<br><br>.<br><br>بعضیام انگار اول “بو عرق” بودن بعد دست و پا در آوردن !<br><br>.<br><br>.<br><br>یه عده هم هدفشون از عروسی اومدن اینه که قبل از اینکه ماشین عروس از سالن برسه دم خونه زودتر خودشونو برسونن اسفندو بگیرن دستشون و بغل گوسفند وایسن !<br><br>.<br><br>.<br><br>آدم باس دلش پاک باشه ، حموم و اینا همه بهونست …<br><br>.<br><br>.<br><br>یکی از سخت ترین خدافظی ها خدافظی با سنگ/قوطی نوشابه/چنقلی هستش که از سر کوچه تا دم در خونه شوتش کردی text/html 2013-08-14T10:21:59+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN استاتوس های فیس بوکی http://perx.mihanblog.com/post/478 من بابام وقتی یهو از خواب میپره دنبال کنترل تلویزیون میگرده ، کاری هم نداره چند نفر دارن اون فیلمو میبینن ؛ کانالو عوض میکنه دوباره میگیره میخوابه !<br><br>.<br><br>.<br><br>ﭘﺴﺮ : ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺍﻣﺸﺐ ﮐﺠﺎ ﻏﺬﺍ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ؟<br><br>ﺩﺧﺘﺮ : ﻫﺮﺟﺎ ﺗﻮ ﺑﮕﯽ ﻋﺸﻘﻢ !<br><br>ﭘﺴﺮ : ﺑﺮﯾﻢ ﭘﯿﺘﺰﺍ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ ؟<br><br>ﺩﺧﺘﺮ : ﻧــــَـــه ﺭﮊﯾﻤﻢ !<br><br>ﭘﺴﺮ : ﺧﺐ ﺑﺮﯾﻢ ﮐﺒﺎﺏ ﺑﺰﻧﯿﻢ ﺍﻣﺸﺐ ؟<br><br>ﺩﺧﺘﺮ : ﻧﻪ ﺍﻭﻧﻢ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺧﻮﺭﺩﻡ !<br><br>ﭘﺴﺮ : ﺑﺮﯾﻢ ﺍﻭﻥ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﺗﺎﺯ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﺩﺩﺩﻩ ؟ ﻧﻈﺮﺕ ﭼﯿﻪ ؟<br><br>ﺩﺧﺘﺮ : ﻧﻪ ﺍﻭﻧﻢ ﺩﻭﺭه !<br><br>ﭘﺴﺮ : ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﺑﺮﯾﻢ ﺳﺎﻧﺪﻭﯾﭽﯽ ﻫﺎﺕ ﺩﺍﮒ ﺑﺰﻧﯿﻢ ؟<br><br>ﺩﺧﺘﺮ : ﺍﯾﺸﺸﺸﺶ !!۱ ﻣﻦ ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ ﻭ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭ ﭼﯿﺰﺍ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﻡ !<br><br>ﭘﺴﺮ : ﭘﺲ ﺑﻼﺍﺍﺍﺍﺧﺮﻫﻬﻬﻬﻬﻪ چیکار ﮐﻨﯿﯿﯿﯿﯿﯿﯿﻢ ؟<br><br>ﺩﺧﺘﺮ : ﻫﺮﭼﯽ ﺗﻮ ﺑﮕﯽ ﻋﺸﻘﻢ !!!<br><br>ﺗﻼﺵ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺯﻧﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﯽ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍست …<br><br>.<br><br>.<br><br>ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﺳﺘﺎﺗﻮﺱ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﺏ ﻣﺜﻪ ﺟﺎ ﭘﺎﺭﮐﻪ ، ﻣﮕﻪ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸﻪ ؟!!!<br><br>ﺣﺎﻻ ﻓﺮﺿﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﺷﺪ ، ﮐﺪﻭﻣﺘﻮﻥ ﭘﺎﺭﮎ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻠﺪﯾﺪ ؟<br><br> text/html 2013-06-23T10:06:04+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN ترول های جدید http://perx.mihanblog.com/post/475 <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://hamechat.ir" target="_blank" title=""><img src="http://gigpars.com/images/u8qa_3594_249990901807686_366851382_n.jpg" style="font-size: 9pt; -webkit-user-select: none;"></a> </p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://hamechat.ir" target="_blank" title="">همه چت WWW.HAMECHAT.IR</a></p><p>&nbsp;</p> text/html 2013-06-23T09:54:44+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN سری جدید ترول های فارسی http://perx.mihanblog.com/post/474 <p><font color="#33cc00">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<font size="3">همه چت بهترین سایت گفت و گوی ایرانیان برای ورود </font></font><a href="http://hamechat.ir/" target="_blank" title=""><font size="3">کلیک</font></a><font color="#33cc00"><font size="3"> کنید</font></font></p><p><a href="http://hamechat.ir" target="_blank" title=""><img src="http://gigpars.com/images/vs9g_487558_539825259392432_480946907_n.jpg" width="602" height="678" style="font-size: 9pt; -webkit-user-select: none; cursor: -webkit-zoom-in;"></a><font color="#33cc00"><font size="3"></font></font></p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img align="middle" alt="آپلود عکس" border="0" src="http://smd.hol.es/up/980fa3bbff70.jpg" style="font-size: 9pt;"></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p> text/html 2013-06-23T09:48:49+01:00 perx.mihanblog.com SATTAR KHAN فرهنگ لغت شیرازی http://perx.mihanblog.com/post/473 فرهنگ لغت شیرازی:<br><br><br><br>حرف نزن = گو خوری نکن<br><br><br><br>دروغ گفته = گو خورده<br><br><br><br>سهم من کمه = گوش مونده بری من<br><br><br><br>خرابش کرده = گو زده توش<br><br><br><br>هیچی بلد نیست = گو سرش میشه!<br><br><br><br>خیلی ضعیفه = هیچ گویی نیست<br><br><br><br>فقیره = گو داره<br><br><br><br>بدرد نمی خوره = برا گو خوبه!<br><br><br><br>خیلی بد رانندگی می کنه = مثل گو می رونه<br><br><br><br>تو فوتبال خیلی خوب گل می زنه = تو فوتبال مثل گو گل می زنه!!<br><br><br><br><p>آدمه بدی هست = آدمه گوی یه </p><p><br></p><p><a href="http://hamechat.ir" target="_blank" title="">WWW.HAMECHAT.IR</a>&nbsp;</p>